Удосконалення елементів системи управління витратами палива на рівні транспортного підприємства

Опис пропозиції: Удосконалена методика нормування витратами палива дозволяє визначати  маршрутні норми витрат палива для реальних умов експлуатації та диференційовано враховує експлуатаційні умови перевезень. Розроблена методика та алгоритми її реалізації дають зручний і ефективний інструментарій для моделювання і розв’язання задач у

Методика імітаційного моделювання взаємопов’язаних транспортних процесів перевезення вантажів на магістральній мережі

Опис пропозиції: Розроблена методика та алгоритм імітаційного моделювання вхідних потоків замовлень на перевезення вантажів при випадковій періодичності їх надходжень дозволяють транспортному підприємству визначити стратегію обслуговування замовлень і передбачають: визначення залежності параметрів використання парку магістральних автотранспортних засобів від параметрів вхідних потоків

Методика визначення оптимального маршруту руху за критерієм привабливості

Опис пропозиції: Методика реалізується шляхом застосування комп’ютерної програми на стадії життєвого циклу процесу планування та перевезення. Програма розроблена з використанням математичного апарату теорії нечітких множин, опираючись на неповну та неточну інформацію, отриману від експертів – учасників процесу перевезення. Практичним результатом

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (граматика)» (Частина І) для студентів І курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (граматика)» розроблені з метою забезпечення ефективної підготовки студентів до практичних занять з граматики англійської мови. Методичні вказівки містять комплекс вправ для