Пророзиції та запити

Технологічні пропозиції:

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки» для студентів денної форми навчання спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Філософія техніки» студентами вищих навчальних закладів.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику, яка присвячена вирішенню питань щодо покращення протизношувальних, протизадирних та антифрикційних властивостей досліджуваних олив з метою підвищення надійності та довговічності трибосистем агрегатів транспортних засобів з урахуванням модифікації мастильного матеріалу.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області транспортного будівництва. Кафедра університету пропонує підручник, який використовується при підготовці студентів спеціальностей: 192 ″Будівництво і цивільна інженерія″ та 133 ″Галузеве машинобудування″. Використання в навчальному процесі пропонованого навчального дозволяє розкрити проблемний характер, стимулювати зацікавленість студентів до предмету і розвивати їх творче мислення. Автори шукають партнерів для спільного видавництва підручника.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує універсальну тензометричну підвіску та спосіб для визначення силових параметрів просторових навантажень робочих органів землерийних машин. Завдяки новій конструкції тензопідвіски та способу з’являється можливість визначення силових параметрів просторових навантажень робочих органів машин, забезпечуючи необхідну точність. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технологію адаптивного керування швидкістю коливання рам робочого органу універсальної землерийної машини та алгоритм їх взаємодії, що забезпечують розробляння виїмок різної ширини стружками, які мають прямолінійну форму та перпендикулярні осі виїмки. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує вдосконалити відому підвіску трубоходу шляхом введення нового механізму регульованого притискування до трубопроводу обертальних елементів рушія трубоходу, що забезпечує можливість регулювати величину притискування трубоходу машини підкопувальної до труби та забезпечити збільшення тягового зусилля підкопувальної машин. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

У методичних вказівках розглядається автоматизація статичного розрахунку шарнірно-важільних механізмів робочих органів підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин довільної структури; викладені теоретичні основи формалізованого методу розрахунку статично визначених важільних механізмів; описана програма, за допомогою якої цей метод можна реалізувати на ПК, та наведені приклади опису структури плоских важільних механізмів робочого обладнання машин

В основу методики, що пропонується, покладено математичне моделювання робочих органів та процесів їх взаємодії з ґрунтом як підсистеми “ґрунт – робоче обладнання” в поєднанні з математичним моделюванням підсистеми “базове шасі – опорна поверхня ґрунту”. Такий підхід забезпечує можливість швидкого та об’єктивного виконання всебічних досліджень спеціальних землерийних машин безперервної дії з метою пошуку та перевірки ефективності прийнятих технічних рішень при їх створенні.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технічну пропозицію на проект спеціальної землерийної машини безперервної дії для реалізації технології екологічно безпечної пошарової розробки ґрунтів. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасні теоретико-практичні проблеми конституційного права та процесу» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, тематику та зміст лекційних занять, питання для самоконтролю знань та рекомендована література до тем, методику виконання контрольних робіт, приклади контрольних питань до тестів та питань, що виносяться на іспит.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до до проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство». Методичні вказівки містять питання організації, проведення та підсумковий етапи проведення практики. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності» для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальністю «Правознавство». Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної роботи, завдання для практичних занять, питання для самоконтролю, методику виконання контрольної роботи, приклади контрольних питань, форми поточного контролю, питання до заліку. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права України» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, вказівки до виконання контрольних робіт, питання для самоконтролю знань, завдання для практичних занять, тестові завдання, зразки модульних контрольних робіт. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» . Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної роботи, форми поточного контролю, питання до заліку. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Адміністративне право» для студентів денної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю знань, завдання для практичних занять, тестові завдання, зразки модульних контрольних робіт. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародне право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, зміст лекцій, зміст практичних занять, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Житлове право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, зміст лекцій, зміст практичних занять, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Митне право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує дослідження зменшення величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на дорожній одяг автомобільних доріг. Дослідження може застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах автомобільної та дорожньо-будівельної галузі. Використання дослідження дає можливість подовження строку служби автомобільних доріг. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.

Методичні настанови «Формоутворення в дизайні автомобіля» до навчальної дисципліни «Дизайн автомобіля» для студентів спеціальності 022 «Дизайн»

Підручник написано відповідно до програми дисципліни «Теорія обертових машин» для студентів ступеня підготовки бакалавр та магістр за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (ОХВіПБМ) Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) (НУВГП), що спеціалізуються у галузі конструювання технологічного обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій та неорганічних хімічних речовин.

Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що спеціалізується в області транспортного будівництва розроблено метод прогнозування волого-теплового режиму дорожньої конструкції на основі аналізу умов надходження інфільтраційної вологи від атмосферних опадів до робочого шару земляного полотна. Автори шукають партнерів для участі в роботах із застосуванням запропонованих методів розрахунку.

Методичні вказівки розроблені з метою вдосконалення техніки малювання.

Викладено основні положення і поняття теорії ландшафтного дизайну в міському середовищі. Ця теорія слугує основою для практичного курсу “Основи ландшафтного дизайну”, який викладається для студентів, що навчаються за програмами магістра. Розглянуто основні проблеми, прийоми і засоби організації проектування міського середовища. Наведено приклади, спрямовані на розвиток середовищного мислення студентів при аналізі міських територій.

В навчально-методичному посібнику подається теоретичний матеріал з історії становлення та основних положень з ергономіки, сутності педагогічної ергономіки, детально розкриваються методи і засоби здійснення ергономічних досліджень та ергономічний підхід до організації праці, додається необхідна інформація щодо проведення ергономічного аналізу технологічних процесів та обладнання сучасного виробництва.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання. Методичні вказівки дають можливість отримати теоретичні загальні поняття ведення обліку господарської діяльності підприємства. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів.

Фахівці університету пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства ДТК», що дозволяє визначити параметри оцінки фінансів підприємства з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті його господарювання за аналізований період, визначення факторів, що вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу», які дозволяють навчитися основам ведення бухгалтерського обліку на підприємствах дорожньо- транспортного комплексу. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз», що дозволяє визначити інформативні параметри оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті його господарської діяльності, визначення факторів, що вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей.

В навчальному посібнику викладені основні положення технічної термодинаміки і теорії теплопередачі. Значна увага приділена аналізу термодинамічних процесів, розгляду першого і другого законів термодинаміки, вивченню ідеальних циклів поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і реактивних двигунів, паросилових та холодильних установок, компресорів, теплових насосів, розгляду основних способів теплообміну між тілами. Посібник призначений для студентів напрямів підготовки: «Автомобільний транспорт», «Машинобудування», «Педагогічна освіта», «Зварювання» та «Будівництво»

У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності та сприяти зменшенню забруднення навколишнього середовища у процесі функціонування автомобільного транспорту. Посібник призначений для студентів спеціальностей транспортного профілю та інших спеціальностей.

Заклад вищої освіти, м. Київ (Україна) пропонує монографію, в якій вирішено науково-прикладну задачу розроблення і наукового обґрунтування організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу на автомобільному транспорті. Запропоновано механізм забезпечення стратегічного маркетингу на автотранспортних підприємствах. Розкрито практичні аспекти впровадження стратегічного розвитку підприємства на засадах концепції стратегічного маркетингу. Запропонована модель організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних перевезень.

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Тести, вправи і завдання для самостійної роботи та індивідуальної роботи з дисципліни «Політолого-соціологічного курс» для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Політолого-соціологічний курс» студентами вищих навчальних закладів.

Специалисты университета г. Киева предлагают методическое пособие «Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по «Социологии» для студентов дневной формы обучения специальности 275 «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)» Центра международного образования с целью организации учебного процесса в контексте изучения дисциплины «Социология» инностранными студентами высших учебных заведений Украины.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення практичного курсу англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для навчання домашнього читання з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Політолого-соціологічний курс» студентами вищих навчальних закладів.

Плани семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної дисципліни «Політолого-соціологічний курс» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Виконання НДДКР «Виконати аналіз та розробити національний стандарт з влаштування водовідведення з мостів» сприяє є створенню нормативного документа, в якому буде надана настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах, що забезпечить якість транспортно-експлуатаційних показників транспортних споруд та збереження окремих вузлів від передчасного руйнування. А також сприятиме покращенню відведення води з поверхні проїзної та пішохідної частини автодорожніх мостів, водовідведення дренажної води, влаштування колекторів для спрямування води до очисних споруд та місць скидання. Надасть можливість застосовування ефективних технічних рішень з водовідведення з поверхні автодорожніх мостів, що збільшить строк їх експлуатації та покращить екологічний стан довкілля

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує навчальний посібник з прикладної теорії руху автопоїзда. У посібнику запропоновані нові теоретичні, практичні та методичні положення для вивчення основ конструкції автопоїздів та теорії їх руху. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує навчальний посібник з основ конструкції та теорії автомобілів. У посібнику запропоновані нові теоретичні та методичні положення для вивчення основ конструкції та теорії експлуатаційних властивостей автомобілів. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Університет в м. Києві пропонує Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціалізація «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти виявити ступінь засвоєння студентом отриманих в університеті знань з дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень» і здатність творчо застосовувати їх при вирішенні комплексних інженерних задач у сфері організації міжнародних перевезень вантажів. Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні Методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів, менеджерів з транспорту, всіх, хто фахово займається організацією міжнародних перевезень вантажів.

Пропонується система управління витратами палива та алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Система управління витратами палива забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики. Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження cистеми управління витратами палива в транспортних системах.

Університет м. Київ пропонує методологію формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві при обслуговуванні зернових вантажопотоків. Нова технологія забезпечує удосконалення організації та управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко- економічні показники транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні. Нова модель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні забезпечує підвищення ефективності міжнародних перевезень за рахунок розробки та впровадження нових моделей, методів та засобів сучасних технологій забезпечення міжнародних перевезень.

Поглиблення міжнародного поділу праці та міжнародної економічної кооперації зумовлюють зростання транснаціональних перевезень та міжнародного транзиту вантажів. Визначення раціональних шляхів і практичних заходів із розвитку вантажних і пасажирських перевезень міжнародними транспортними коридорами є важливим напрямом розвитку міжнародних вантажних перевезень.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує теоретичні розробки щодо поліпшення експлуатаційних властивостей автопоїздів, зокрема тягово-швидкісних, маневреності та стійкості руху, які є підґрунтям підвищення безпеки експлуатації та продуктивності зазначених автотранспортних засобів. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.

Пропонується методика підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг на основі прогнозування попиту користувачів доріг на умови безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків, урахування вартості та термінів будівництва і витрат на утримання доріг, специфіки роботи дорожнього господарства, показників розвитку суспільства та економіки країни. Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику визначення оптимальної концентрації наномодифікатора в універсальних моторно-трансмісійних оливах. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів та науковими установами, які займаються науковими розробками в даному напрямку.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує теоретичні розробки щодо поліпшення експлуатаційних властивостей автопоїздів, зокрема тягово-швидкісних, маневреності та стійкості руху, які є підґрунтям підвищення безпеки експлуатації та продуктивності зазначених автотранспортних засобів. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.

Фахівцями Національного транспортного університету м. Києва пропонується методика оцінки та підвищення безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування на основі розробки методу оцінки рівня безпеки руху з урахуванням закономірностей енергетичної теорії транспортного потоку. Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів по підвищенню безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівець університету м. Києва пропонує монографію. Для науковців, викладачів, аспірантів, зацікавлених релігієзнавчими і девіантологічними розвідками читачів. Шукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.

Фахівці університету м. Києва пропонують плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки». Для студентів вищих навчальних закладів України, аспірантів, викладачів та всіх зацікавлених у пізнанні багатогранного світу естетичного. Шукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для практичних завдань з перекладу основної іноземної мови студентами зі спеціальності «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення стилістики англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки. що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Якість машин» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки. що використовується для опанування студентами практичних навичок організації та безпеки руху транспортних засобів при вивченні ними дисципліни «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки, написані у відповідності до програми з курсу фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки рекомендовано до використання студентами заочної форми, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології». Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні даної роботи для студентів вищих технічних навчальних закладів.

ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями. Методики можуть застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах будівельної галузі та в організаціях, що проектують автомобільні і авіаційні конструкції. Використання методики дає можливість розрахунку конструкцій композитної структури. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного моделювання прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки. Використання даного методу має переваги в порівнянні з існуючими підходами, завдяки його простоті, точності та надійності без необхідності залучення додаткового складного обладнання в польових умовах. Автори шукають нафтові та газові підприємства для спільної співпраці з метою розробки відповідного комп’ютерного забезпечення.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику, яка присвячена вирішенню питань щодо збільшення терміну ефективного використання універсальної моторно-трансмісійної оливи з метою підвищення надійності та довговічності трибосистем агрегатів транспортних засобів з урахуванням модифікації мастильного матеріалу та впливу процесів старіння і забруднення при їх експлуатації.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для навчання домашнього читання та самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення практичного курсу англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з практики перекладу німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету з міста Києва (Україна) пропонує методику аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, яка є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій.

Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо розширення паливної бази автомобільного транспорту з метою поліпшення паливної економічності та екологічних показників двигунів автомобілів застосуванням водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду. Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на удосконалення систем живлення для можливості використання водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду, проведення спільних експериментальних досліджень.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», що дозволяє вивчити методику і техніку складання фінансової та податкової звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету в м. Києві пропонують завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Бухоблік і аудит», які дозволяють студентам навчитись систематизувати облікову інформацію і складати баланс підприємства. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету в м. Києві пропонують навчально-методичний посібник, що розкриває нагромаджений досвід ведення бухгалтерського обліку, формування звітності та виконання її аналізу з використання сучасних digital-технологій для забезпечення стійкого рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах транспорту. В посібник включені запитання для самоконтролю, тести для перевірки знань студентів, тренінги, список літератури. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні посібника для викладачів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і практиків бухгалтерів-аналітиків.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», що дозволяє вивчити виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах ринку з метою реалізації управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Пропонується програмне забезпечення для формування логістичного ланцюга за критеріями вартості та тривалості обслуговування і ступеню завантаженості об’єкту митної інфраструктури у порівнянні з еталонними показниками.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Розробка методики режимів праці і відпочинку водіїв дозволяє проектувати графіки режиму праці і відпочинку водія на  автобусних маршрутах на основі вивчення зміни функціонального стану організму людини в процесі діяльності з урахуванням регламентованих перерв.

Розвиток сфери послуг пов’язаний зі широким використанням можливостей маркетингу та реклами в підвищенні ефективного сфери обслуговування. Організація сервісної роботи і її ефективне функціонування є предметом діяльності буть-якої організаційної форми підприємництва. Проблема збереження клієнтів для подальшого розвитку сервісної діяльності підприємствами може бути вирішена за рахунок розробки ефективної сервісної політики у системі маркетингу, орієнтованої на формування лояльного клієнта.

 Розроблені методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування. Основна ідея роботи – це відновлення (продовження)  працездатності дорожнього покриття яка  полягає у  періодичності  виконання ремонтних робіт, спрямованих на усунення руйнувань різного виду, що виникають під час експлуатації доріг, не допускаючи їх розвитку і накопичення.

Для обґрунтування методу ремонту дорожнього одягу  розроблено   імовірнісний метод  розрахунку  надійності  конструкції дорожнього одягу  на заданий строк експлуатації з урахуванням техніко-експлуатаційного стану покриття,  харак-теристик матеріалів покриття, ґрунту земляного полотна,  моделей деградації міц-ності при зміні інтенсивності руху та складу транспортного потоку.  Імовірнісний метод розрахунку  надійності дорожнього одягу в процесі експлуатації дає можли-вість враховувати випадкові процеси та їх вплив на робото здатність конструкції.

Розроблені   рекомендації з використання готових ущільнювачів швів цементо-бетонного покриття автомобільних доріг загального користування. Основна ідея роботи – це обґрунтування можливості герметизації деформаційних швів готовими ущільнювачами із етилен-пропіленових каучуків (EPDM) та масло-бензостійких кау-чуків без використання гарячих бітумо-полімерних мастик.

Університет м. Київ пропонує методологію формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві при обслуговуванні зернових вантажопотоків. Нова технологія забезпечує удосконалення організації та управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко-економічні показники транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання практичних робіт, що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Управління ланцюгом постачань» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Удосконалення організації перевезень пасажирів має відбуватись з урахуванням показників якості, які відображають потреби і права саме пасажирів, є зрозумілими та інформативними для них у звітній документації, які можна закладати в плани організації роботи маршруту і контролювати в разі відхилення, надаючи вартісну оцінку. При цьому мають використовуватися не натурні, трудомісткі спостереження, а імітаційна модель маршруту.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для навчання  та самостійної роботи з граматики англійської мови студентів спеціальності 035 «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

При розробці маршруту перевезення важливим елементом є вибір раціонального маршруту руху з множини наявних автодоріг категорії «Е», магістральних маршрутів класу «М» та автомобільних маршрутів міжнародних транспортних коридорів (МТК). Запропоновано методику визначення маршруту руху за критерієм привабливості, що складає комплексний показник якості транспортного обслуговування. Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні запропонованої методики для студентів ЗВО, менеджерів з транспорту, всіх, хто займається організацією міжнародних перевезень вантажів.

Розглядаються взаємозалежні процеси перевезення вантажів на магістральній транспортній мережі. Розроблена методика та алгоритм імітаційного моделювання взаємопов’язаних транспортних процесів на магістральній мережі при випадковій періодичності надходження замовлень на перевезення вантажів. Сформульована задача розподілу наявних автотранспортних засобів для виконання перевезень.

 Пропонується методика нормування і планування витрати  автомобільного  па лива, яка  враховує диференційовані та складні   дорожньо-кліматичні у мови  експлуатаціЇ. Розроблено алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Впровадження методики забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує методику визначення витрати енегрії метробусів з гібридною силовою установкою при русі на маршруті. При розробці методики запропоновані  нові теоретичні та методичні положення для визначення експлуатаційних властивостей міських автобусів великого класу. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує методику оптимізації витрати палива метробусів з гібридною силовою установкою (ГСУ) при русі на маршруті. При розробці методики запропоновані  нові теоретичні та методичні положення для визначення експлуатаційних властивостей міських автобусів великого класу. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику оцінки ефективності мастильної дії модифікованих моторних олив в умовах примусового збільшення  температури на пусковому етапі роботи ДВЗ. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи з перекладу англійської мови для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з історії перекладу студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з історії англійської мови для студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови студентів спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для виконання контрольних завдань з латинської мови для студентів спеціальності «Право». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з методики викладання перекладу студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з перекладу німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з перекладу ділового мовлення студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з англійської та української мов для студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для проходження виробничої практики студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з лексикології німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи, що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Управління ланцюгом постачань» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи, що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Комплексні проблеми технології пасажирських перевезень» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автор шукає партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи, що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Транспортна безпека» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автор шукає партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Пропонується методика планування витрат палива та алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Удосконалена методика забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики за рахунок впровадження обґрунтованих нормативів на основі врахування транспортних і дорожніх умов перевезень, а також ефективні методи ресурсного забезпечення процесу перевезень.

Запропоновано для впровадження в  автотранспортних і логістичних підприємства для удосконалення cистеми управління витратами палива в транспортних системах.

Фахівці університету м. Києва (Україна) пропонують методику проведення аналізу системи спільного використання автомобілів, хронологію її розвитку, переваги та недоліки. Система спільного використання автомобілів допомагає покращити транспортну та екологічну ситуацію в мегаполісах, тим самим вирішуючи проблеми сталого розвитку міст та впровадження цифрових технологій.

Фахівці університету м. Києва (Україна) пропонують методику оцінювання якості міських пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Світові тенденції свідчать, що якість транспортних послуг повинна забезпечувати потреби та очікування споживачів. Відповідно зростає важливість визначення основних критеріїв, які визначають якісні характеристики послуг пасажирського транспорту. Досліджується проблематика оцінювання якості міських пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Розроблені методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування. Основна ідея роботи – це відновлення (продовження)  працездатності дорожнього покриття яка  полягає у  періодичності  виконання ремонтних робіт, спрямованих на усунення руйнувань різного виду, що виникають під час експлуатації доріг, не допускаючи їх розвитку і накопичення.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), розробив систему Кавунний Шлях/Watermelon Way проєктування інтелектуальних зупинок для облаштування міських, приміських та міжміських маршрутів пасажирського транспорту. Система враховує географічні, кліматичні та погодні умови, відрізняється автономністю енергопостачання, енергоефективністю, інклюзією, типізацією від пасажиропотоку, транспортних засобів, транспортної мережі. Університет шукає державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, промислових партнерів для подальшого розвитку

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для проведення практичних занять та самостійної роботи з послідовного перекладу та техніки нотування для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи з іноземної мови наукового спілкування для студентів спеціальності «Інформаційна, бібіотечна та архівна справа». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для виконання самостійної роботи з порівняльної лексикології англійської та української мов для студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та захисту від шуму транспортних потоків. Кафедра університету пропонує запатентовані рішення по зниження шуму від транспортних потоків. Суть рішень полягає у створенні акустичних екранів, відмінної особливістю яких від існуючих шумозахисних споруд, є наявність високих звукопоглинаючих властивостей, а також висока стійкість до агресивного впливу довкілля. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області інформаційно-управляючих систем на транспорті. Кафедра університету пропонує спосіб виявлення пожежі авіадвигуна повітряного судна, який застосовується на повітряних суднах, інших транспортних засобах та галузях техніки для раннього виявлення виникнення пожежі. Він дозволяє підвищити достовірність та надійність виявлення пожежі. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розробленого способу у виробництво.

Рoзроблено методику дослідження статичного, динаміки та стійкості тіл  складної форми та структури для оцінки їх стійкості, надійності та експлуатаційної безпеки, що  може застосовуватись в сфері цивільного та промислового будівництва, а також має теоретичний інтерес. Автори шукають партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації наукових статей.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та захисту від шуму автотранспортних засобів.

Кафедра університету пропонує Монографію, присвячену автомобілю як акустичній системі.  В даній роботі розглянуті наступні питання: шкідливість шуму та вібрації, основні джерела шуму та вібрації автомобіля, існуючі та розроблений глушники шуму відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання.

Запропоновано метод знаходження оптимального розташування пунктів доставки вантажів на базі методу променевої терапії. Вказаний метод дозволяє визначати оптимальне розташування та оптимальну кількість пунктів доставки вантажів з урахуванням їх місткості та відстаней між пунктами доставки та кінцевими споживачами.

У посібнику розглянуто основи наукових досліджень,  методологію, яка передбачає  вибір методів та створення моделей та є передумовою наукових досліджень при технічному проєктуванні та дизайні. Особлива увага при написанні посібника приділена структурі та послідовності виконання наукових досліджень, математичному моделюванню на основі теорії подібностей і розмінностей, системному аналізу як методу творчого процесу дослідження. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю 022 «Дизайн».

Вивчення закономірностей утворення форми, принципи та методи художнього конструювання, які направлені на створення конструкції, технології виготовлення й властивостей основних матеріалів з урахуванням естетичних факторів.

У підручнику подано проєктні технології: художнього проектування й інженерно-технічного проектування. Комплексне проектування (дизайн продукції – product design) складається з багатьох послідовних дій: генерування ідеї, визначення можливостей, клаузура, дослідний зразок, розробка процесу, матеріальне постачання, розробка упаковки і системи поширення товару. Підручник призначено для студентів спеціальності 022 «Дизайн», а також рекомендується науково-педагогічним працівникам, аспірантам і докторантам, практичним психологам, студентам і всім, хто цікавиться проєктною творчістю.

У навчальному посібнику викладено основні положення та поняття теорії ландшафтного дизайну в міському середо­ви­щі. Ця тео­рія слугує основою для практичного курсу “Основи ландшафтного дизайну” для студентів ОР «Магістр». Також розглянуто ос­новні проблеми, прийоми та за­соби організації проєктування міського середовища. Наведено при­клади, спрямовані на розвиток сере­до­вищного мислення студентів при аналізі міських те­ри­то­рій.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), розробив систему Синергія Витривалості /Synergy of Endurance проєктування цементобетонних дорожніх одягів для застосування в несних конструкціях з різними режимами роботи та умов експлуатації. Система передбачає проєктування раціональних конструкцій, армованих базальто- і склопластиковою арматурою для підвищення експлуатаційної надійності і довговічності аеродромних та автодорожніх покриттів. Університет шукає державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, промислових партнерів для подальшого розвитку.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), розробив систему Рятівний Вектор Україна /Vector Rescue Ukraine проєктування схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків за умов протизаконного втручання у функціонування об’єктів транспортної інфраструктури. Система враховує конфігурацію транспортної мережі, розташування об’єктів транспортної інфраструктури, величини пасажиропотоку, транспортних потоків. Університет шукає державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, промислових партнерів для подальшого розвитку

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), пропонує методику маркетингового аналізу транспортних засобів з урахуванням концепції збереження енергії та ресурсів у транспортній системі, яка є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій.

Фахівцями кафедри університету м. Києва пропонується методика порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок, яка визначає механізм розрахунку експлуатаційних витрат транспортних засобів під час здійснення перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у містах. Автори шукають замовників для застосування методики.

Спеціалісти кафедри (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до лекційного курсу,  семінарських занять та самостійної роботи з міжкультурної комунікації для студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо полегшення запуску транспортних двигунів в умовах низьких температур навколишнього середовища використанням теплової енергії накопиченої в тепловому акумуляторі фазового переходу з метою поліпшення паливної економічності та екологічних показників двигунів автомобілів в процесі їх пуску та прогрівання.

Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на дослідження систем для використання теплової енергії відпрацьованих газів, проведення спільних експериментальних досліджень.

Кафедра менеджменту, м. Київ (Україна), пропонує Рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення вітчизняної транспортної галузі. Рекомендації призначені для підвищення фінансової діяльності підприємств транспортної галузі в сучасних умовах. Розробники шукають партнерів, зацікавлених у імплементації  рекомендацій в діяльність підприємства.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до самостійної роботи з німецької мови для студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує методику визначення курсової стійкості універсальної землерийної машини. Використання робочого обладнання за допомогою якого машина має можливість розробляти траншеї різної ширини одним і тим же робочим органом без зміни його конструкції, дозволить суттєво підвищити коефіцієнт використання машини в часі, однак може створювати проблеми з курсовою стійкістю. Порушення курсової стійкості машини під час спорудження протяжних виїмок може привести до неможливості роботи машини, тому визначення умов збереження курсової стійкості є надважливим аспектом розрахунку такої машини. Існуючі методики не враховують особливості силового навантаження робочих органів з віяльно-поступальною подачею на забіц.   Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує лабораторний посібник-практикум, що  складено у відповідності до навчальних програм для студентів денної та заочної форми навчання з навчальних дисциплін «Конструювання і випробування гідроприводів» та «Експлуатація і випробування дорожніх машин». Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження посібника.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на на базі ПЗ «OpenModelica» для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до вивчення та виконання практичних завдань з метою надання допомоги студентам денної форми здобуття освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з метою надання допомоги студентам денної форми здобуття освіти автомеханічних та дорожньо-будівельних спеціальностей. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з метою надання допомоги студентам денної форми здобуття освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри транспортного права та логістики  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг, уклали методичні вказівки, що використовуються для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право. Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно підготувати курсові роботи.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри транспортного права та логістики  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг, розробили конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (загальна частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право. Використання конспекту лекцій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри транспортного права та логістики  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг, розробили конспект лекцій з навчальної дисципліни «Господарський процес» (особлива частина) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право. Використання конспекту лекцій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри транспортного права та логістики  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг, розробили методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Господарський процес» для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право. Використання конспекту лекцій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми, необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Викладачі кафедри теорії та історії держави і права в рамках науково-дослідної роботи  досліджують процес українського державотворення на різних етапах історичного розвитку українського народу з метою аналізу суспільно-політичних, соціально-економічних, мовно-культурних та військових засад становлення української державності в умовах європейського культурно-історичного впливу. Виконавці шукають фахівців вищих навчальних закладів, зацікавлених у співпраці з наведеної проблематики.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного моделювання процесів безаварійного буріння нафтових і газових свердловин в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій, яка може бути застосована для науково-технічного супроводу їх проектування і проходження. Використання даної технології має переваги, в порівнянні з існуючими підходами, що дає змогу підвищити точність і надійність моделювання аварійних ситуацій під час буріння. Автори шукають нафтові та газові підприємства для спільної співпраці, технічного консультування та публікації  наукових статей.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено модель оцінки надійності та довговічності героторного насосу. Для аналізу динаміки триботехнічних властивостей вузла тертя при дослідженні ефективності мастильної дії масел для шестеренчастих насосів використовувався метод регресійного аналізу.

Група вчених розробляє методику покращення енергетичних можливостей системи пуску двигуна внутрішнього згорання в умовах низьких температур оточуючого повітря при застосуванні термоелектричної системи, яка накопичує теплову енергії відпрацьованих газів для забезпечення оптимальної температури електроліту акумуляторної батареї і ступеня її зарядженості тривалий час. Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на дослідження систем для використання теплової енергії відпрацьованих газів, проведення спільних експериментальних досліджень.

Кафедрою екології та БЖД університету був проведений аналіз параметричного та інгредієнтного забруднення, що дозволив запропонувати заходи для зниження негативного впливу на довкілля на основі концепції збалансованого підходу. Запропоновано заходи варіантів рішення проблеми зменшення негативного впливу транспорту на довкілля. Встановлено закономірності зміни окремих, групових та інтегрального критеріїв екологічної безпеки автотранспортних підприємств (АТП).

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області управління системами організаційного типу, розробила інформаційно-логічні моделі та алгоритми інформаційного забезпечення в процесах управління систем організаційного типу та їх реалізації, які застосовуються в процесах забезпечення проектування навчальних курсів з використанням платформ дистанційного навчання, які дозволяють підвищити якість навчального процесу. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розроблених моделей та алгоритмів у навчальних закладах.

Кафедрою економіки Національного транспортного університету розроблено рекомендації щодо стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств та розвитку високотехнологічних галузей економіки в умовах подальшої інтеграції України у європейський та світовий економічний і науково-технологічний простір на основі всебічного аналізу стану інноваційної сфери в Україні та відповідних світових тенденцій. Автори шукають партнерів в галузі дослідження економічного розвитку і підприємництва в Україні для співробітництва, експериментальної адаптації розроблених рекомендацій.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія і практика перекладу іноземної мови» для студентів ІІ курсу за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання пропонують структуру лекційного курсу, тематично згруповані завдання теоретичного та практичного характеру з теорії і практики перекладу іноземної мови, тексти на переклад для індивідуально-комплексних завдань, зразки модульних робіт, теми дслідницьких проєктів, перелік питань для самоконтролю та теми на іспит.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс перекладу іноземної мови» для студентів ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання містять сім тематичних блоків із вправами практичного характеру у відповідності до програмових тем, що винесені на самостійне опрацювання та підготовку до написання тестів та модульних контрольних робіт.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи галузевого перекладу» для студентів ІV курсу за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузь знань 02 «Культура і мистецтво» денної форми навчання містять сім тематичних блоків із завданнями практичного характеру у відповідності до програмових тем, що винесені на самостійне опрацювання та підготовку до написання тестів та модульних контрольних робіт.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з основ галузевого перекладу для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з практичного курсу перекладу для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Набір для чаю виготовлений з керамічної маси методом формування в гіпсових формах складається з трьох предметів (заварний чайник, чашка, блюдце).

На основі аналізу наукових досліджень відповідно до чинників визначені й систематизовані основні вимоги до дизайну меблів.

Кафедрою конституційного та адміністративного права  університету розроблено пропозиції щодо внесення   змін і доповнень до законодавства з метою підвищення ефективності реалізації адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Автори шукають партнерів з дослідження проблем  реформування інституту адміністративної відповідальності у сфері дорожнього руху та впровадження одержаних результатів.

Сутність транспортних технологій складають процедури впливів спорядженого транспортного засобу на партіонні маси вантажів (пасажирів) і процеси перетворення енергії в його робочих процесах. Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету з міста Києва (Україна) пропонує методику аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, яка є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій.

Рoзроблено моделі управління портфелями та оцінювання проектів партнерств із організаціями постачальників транспортних послуг – як компонентів портфелів реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань які дозволяють підвищувати ефективність управління організаціями логістичних провайдерів. А також розроблено підхід до структурування компонентів портфелів процесів і систем логістичного обслуговування. Автори шукають партнерів для консультування та видавництва для публікації  наукових статей.

Кафедрою туризму проведено комплексний аналіз проблем та перспектив розвитку туристичної галузі, надано пропозиції щодо використання інструментів та методів покращення функціонування підприємств туристичної галузі, які дозволяють підвищити конкурентоспроможність туристичних підприємств та видів послуг які ними надаються. Головними перевагами, на які направлена робота – це підвищення рейтингу української туристичної галузі на світовому ринку туристичних послуг. Автори шукають партнерів в галузі дослідження перспектив розвитку туристичної галузі для співробітництва та експериментальних досліджень.

Фахівці університету пропонують практикум із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит», що дозволяє вивчити теоретичній та практичний матеріал дисципліни. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні практикуму для студентів вищих навчальних закладів, хто цікавиться сучасною теорією і практикою фінансової системи.

Фахівці Національно-транспортного університету в м. Києві пропонують навчально-методичний посібник з дисципліни «Програмні продукти облікової роботи», що дозволяє вивчити загальні положення документування готівкових і безготівкових розрахунків в програмі «BAS Бухгалтерія КОРП», модуль «Клієнт-банк», налаштування об’єктів конфігурації програмного забезпечення, оформлення розрахунків в програмі «BAS Бухгалтерія КОРП» з метою удосконалення професійних бухгалтерських навиків та підвищення рівня кваліфікації облікових працівників. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні навчально-методичного посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів, аудиторів.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» з використанням електронних таблиць для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Робочий зошит з теоретичної механіки (розділ Статика. Довільна плоска система сил) для виконання аудиторних та домашніх завдань практичних занять. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Пропонується раціональні методи доставки вантажів та удосконалення  методик нормування і планування витрат  автомобільного  палива, які  враховують    дорожньо-кліматичні у мови  доставки вантажів замовникам міжнародних перевезень. Розроблено алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Впровадження методик забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики та підвищення показників транспортного процесу.

Університет м. Київ пропонує методологію формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування агропромислових вантажопотоків у міжнародному сполученні на прикладі перевезення зернових вантажів. Нова технологія забезпечує удосконалення організації та управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко-економічні показники транспортної інфраструктури міжнародного спрямування.

Кафедрою міжнародних перевезень та митного контролю університету розроблено алгоритм у вигляді розрахунково-аналітичних залежностей для проведення порівняльного аналізу показників виконання міжнародного перевезення (довжина маршруту, тривалість рейсу, загальні витрати, собівартість тонни і тонно-кілометра перевезення вантажу, тариф на перевезення) з метою вибору оптимальної схеми організації доставки. Наведено ілюстративний та довідковий матеріал для виконання розрахунків.

Кафедрою міжнародних перевезень та митного контролю університету розроблено методику дослідження транспортних технологій при організації процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні на основі засад системного підходу та взаємозв’язків компонентів системи доставки вантажів із застосовуванням сучасних принципів і методів системного підходу. Автори шукають партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації  наукових статей.

Розроблено метод визначення еталонного вантажного митного комплексу, що на відміну від існуючих враховує комплексний підхід до митно-логістичного обслуговування при виконанні міжнародних автомобільних перевезень в умовах конкуренції і дозволяє підвищити надійність логістичного ланцюга. Запропонована імітаційна модель дозволяє суб’єктам ринку транспортних послуг здійснювати організацію і планування зовнішньо-торговельних операцій з урахуванням необхідних показників ефективності.

Застосування базальтової фібри для армування асфальтобетонів в дорожньому будівництві дозволяє істотно підвищити характеристики міцності, тріщиностійкості, збільшити терміни і міжремонтні ресурси експлуатації дорожніх покриттів. Результати досліджень можуть бути застосовані при розробці нормативних документів для проектування, будівництва та ремонту асфальтобетонних шарів автомобільних доріг України.

Методичні вказівки спрямовані на поглиблення теоретичних знань та практичних навичок конструювання та розрахунку несних конструкцій металевих мостів шляхом виконання завдання з проектування.

Навчальна дисципліна «Водопостачання та водовідведення» розглядає методи розрахунку об’ємів водоспоживання і водовідведення населених пунктів і промислових підприємств, способи забору води з поверхневих і підземних джерел, особливості роботи очисних споруд по підготовці води питної якості, методики гідравлічного розрахунку водоводів, зовнішніх міських і внутрішньобудинкових водопровідних і водопровідних мереж. Студенти виконують одну розрахункову роботу.

Методичні вказівки можуть використовуватися при проведенні лабораторних та практичних занять з метою з’ясування фізичної сутності гідравлічних явищ, навчання студентів методиці експериментальних досліджень, також засвоєння і закріплення теоретичного матеріалу з курсу.

Методичні вказівки призначені для підготовки студентів до лабораторних занять з гідравліки, гідрології та гідрометрії. У методичних вказівках до кожної лабораторної роботи подано короткий теоретичний огляд теми, опис лабораторного стенда та рекомендована послідовність виконання роботи.

Методичні вказівки призначені для підготовки студентів до лабораторних занять з гідравліки, гідрології та гідрометрії. У методичних вказівках до кожної лабораторної роботи подано короткий теоретичний огляд теми, опис лабораторного стенда та рекомендована послідовність виконання роботи.

Методичні вказівки призначені для підготовки студентів до лабораторних робіт з гідравліки, які проводяться з метою з’ясування фізичної сутності гідравлічних явищ, навчання студентів методиці експериментальних досліджень, засвоєння і закріплення теоретичного матеріалу з найважливіших розділів курсу.

Методичні вказівки спрямовані на поглиблення теоретичних знань та отримання практичних навичок конструювання та розрахунку несних конструкцій промислових та житлових споруд. Для цього на основі завдання на розрахунково-графічну роботу слід розробити і розрахувати перекриття монолітної залізобетонної конструкції, розрахувати колону середнього ряду першого поверху споруди та монолітний фундамент.

Методичні вказівки спрямовані на поглиблення теоретичних знань та отримання практичних навичок конструювання та розрахунку несних конструкцій промислових та житлових споруд. Для цього на основі завдання на розрахунково-графічну роботу слід розробити і розрахувати перекриття монолітної залізобетонної конструкції.

Методичні вказівки і контрольні завдання використовуються для вивчення навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція, розглядаються способи та методи розрахунку пристроїв та систем теплогазопостачання і вентиляції будівель і споруд різного призначення, вивчаються основи теплотехнічних розрахунків, питання ув’язки санітарно-технічних систем з будівельними конструкціями. Студенти виконують розрахунково-графічну роботу.

Курсовий проект виконується у відповідності з навчальним планом для студентів денної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Мости і транспортні тунелі». Мета курсового проекту – закріплення теоретичного матеріалу та набуття досвіду в галузі проектування мостових переходів і навичок в прийнятті інженерних рішень.

У методичних вказівках викладено теоретичний матеріал та завдання до практичного засвоєння основних проєктних рішень з питань гідрології суші та розрахунків мостів, що забезпечують підвищення рівня індустріалізації виробництва.

Методичні настанови містять зміст курсу з дисципліни «Гідравліка та аеродинаміка», стислий зміст найважливіших питань з поясненнями та запитаннями для самоперевірки. Розв’язання завдань розрахунково-графічних робіт дозволить студентам закріпити теоретичні знання і виробити навички застосування теорії до практики.

Методичні настанови містять зміст курсу з дисципліни «Гідравліка та аеродинаміка», стисле викладення найважливіших питань з поясненнями та запитання для самоперевірки, що охоплюють важливі положення навчального матеріалу, завдання для виконання курсової роботи з поясненнями, а також необхідний довідковий матеріал.

Методичні настанови призначені для підготовки студентів до лабораторних занять з гідравліки, гідрології та гідрометрії. У методичних настановах до кожної лабораторної роботи подано короткий теоретичний огляд теми, опис лабораторного стенда та рекомендована послідовність виконання роботи.

Методичні вказівки спрямовані на поглиблення теоретичних знань та отримання практичних навичок з проектування і розрахунку транспортних споруд з урахуванням вимог сьогодення, а також ознайомлення з учбовою технічною та нормативною літературою.

Розроблено алгоритм моделі оцінювання і прогнозування технічного стану мостів з метою подовження ресурсу транспортних споруд та можливістю стратегічного довгострокового планування витрат на ремонти і реконструкцію споруд.

Розроблена методика визначення загального розмиву в системі прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів. Представлена математична модель та її аналітична реалізація для визначення максимального  та залишкового розмиву.

Розроблення настанов щодо влаштування водовідведення з мостів дозволяє комплексно вирішити питання збору та відведення води з поверхонь проїзної та пішохідної частин мостових споруд та підходів до них, водовідведення дренажної води, влаштування колекторів для спрямування води до очисних споруд та місць скидання.

У підручнику розглянуто основні властивості рідини, гідростатики і основи кінематики, гідродинаміки рідин. Підручник містить питання та задачці для самоперевірки , лабораторні та розрахунково-графічні роботи. У підручнику розглядаються найважливіші поняття і залежності механіки рідини, які необхідні для подальшого розуміння і опанування теоретичним матеріалом дисциплін «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія», «Гідрологія», «Гідравліка і аеродинаміка» і «Розвідування і проектування мостових переходів та тунельних пересічень».

Проведення аналізу причин та видів тріщин на цементобетонному покритті, аналіз нормативної документації щодо розрахунку тріщиностійкості та довговічності цементобетонного покриття на залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів.

Перильні огорожі автомобільних доріг та пішохідних доріжок в умовах впливу агресивних середовищ потребують щорічного догляду та ремонту після закінчення 10 років експлуатації. Все частіше у транспортному будівництві застосовують інноваційні матеріали, широкого поширення набувають композитні матеріали. Рекомендації спрямовані на монтаж та встановлення склопластикового композитного перильного огородження, яке має ряд переваг в порівнянні із традиційним металевим огородженням.

Покращення структурно-механічних властивостей дорожніх асфальтобетонних покриттів, в тому числі і колієстійкості, до останнього часу досягалось за рахунок застосування асфальтобетонів та щебенево-мастикового асфальтобетонів з підвищеним вмістом щебеню та застосування бітумів, модифікованих полімерами. Ефект підвищення структурно-механічних властивостей та колієстійкості асфальтобетону, що забезпечується мінеральнім кістяком та модифікацією бітумів, не завжди виявляється достатнім для вирішенню працездатності покриття. Особливо це стосується ділянок доріг та проїздів з підвищеними механічними (статичними і динамічними) навантаженнями, підвищеною інтенсивністю руху. Вихід з даної ситуації можливий за рахунок використання такого нового дорожньо-будівельного матеріалу як асфальтоцементобетон. Впровадження: розширення номенклатури дорожньо-будівельних матеріалів та удосконалення матеріалів покриття під сучасні умови руху транспорту.

Фахівцями кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу університету м. Києва пропонується методика оцінювання енергоефективності колісних транспортних засобів категорій М2, М3 з тяговим електричним двигуном, вибору тягової акумуляторної батареї на цій основі та порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок під час здійснення перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у містах України. Автори шукають замовників для застосування методики.

Кафедрою економіки університету м. Києва розроблено методичні підходи до антикризового менеджменту персоналу; обґрунтовано антикризові принципи управління персоналом; з’ясовано кризові тенденції у зовнішньому середовищі підприємств та виявлено вплив кризи персоналу на їх внутрішнє середовище; досліджено систему економіко-правового забезпечення антикризового управління персоналом. Автори шукають партнерів у галузі дослідження економіко-правового забезпечення антикризового управління персоналом для співробітництва, експериментальної адаптації розроблених рекомендацій.

Застосування результатів проведених досліджень дозволяє вдосконалити існуючу методологію транспортно-логістичного управління вантажними і пасажирськими перевезенням автомобільним транспортом за рахунок зменшення непродуктивних витрат і затримок транспорту, покращення екологічних характеристик транспортних систем.

Фахівцями вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві розроблено методику дослідження статичного та динамічного стану тіл з  ускладненими  геометричними  та  фізико-механічними, що  може бути застосована в сфері цивільного та промислового будівництва, а також має теоретичний інтерес. Автори шукають партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації наукових статей.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання практичних робіт, що використовується для опанування студентами теоретичних знань та практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Транспортна безпека». Дана робота також може бути корисним для фахівців транспортної галузі та фахівців, що займаються безпекою дорожнього руху Автор шукає партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує розроблену технічну пропозицію конструкції робочого обладнання універсальної землерийної машини безперервної дії, що забезпечує вирівнювання та зниження абсолютних значень зовнішніх навантажень та підвищення продуктивності робочого обладнання машини Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує конструкцію опорного вузла виносних опор землерийних машин безперервної дії, які забезпечують стійкість машини в процесі копання ґрунту, в тому числі, курсову стійкість при переміщенні землерийних машин безперервної дії як на горизонтальних майданчиках, так і на косогорах. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Кафедра менеджменту НТУ м. Київ (Україна) пропонує Рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку транспортних послуг. Рекомендації призначені для підвищення ефективності  маркетингової діяльності підприємств транспортної галузі в сучасних умовах. Розробники шукають партнерів, зацікавлених у імплементації  рекомендацій в діяльність підприємства.

Кафедра менеджменту НТУ м. Київ (Україна) пропонує Рекомендації щодо вдосконалення експлуатаційно-екологічних аспектів управління містким пасажирським транспортом. Рекомендації призначені для підвищення якості  роботи транспортних підприємств, їх конкурентоспроможності,  зниження негативного впливу від роботи автотранспорту. Розробники шукають партнерів, зацікавлених у імплементації  рекомендацій в діяльність підприємства.

ВНЗ технічного профілю з міста Києва розробив методику теоретичного визначення додаткових термонапружень в асфальтобетонному покритті доріг в зоні його контакту з армуючими включеннями при змінах температури системи, внаслідок термомеханічної несумісності параметрів її фракцій. Використання даного методу має переваги в порівнянні з уже існуючими підходами, завдяки його простоті та надійності без необхідності залучення додаткового обладнання. Автори шукають проєктні та будівельні підприємства дорожнього профілю для співпраці з метою спільного впровадження відповідних теоретичних розробок.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зниження шуму автотранспортного засобу, зниження шуму відпрацьованих газів ДВЗ, створенням нового високоефективного глушника шуму. Суть рішення полягає у створенні такого пристрою, який виконаний у вигляді циліндра, всередині якого розміщується рідина (як варіант, розчин на основі води), через який пропускаються відпрацьовані гази. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зниження шуму військового автомобільного транспорту. Суть рішення полягає у створенні звукоізоляційної та звукопоглинальної конструкції, якою покривають поверхню військового автомобіля з метою зниження рівня зовнішнього шуму останнього. Також дана конструкція може виконувати маскувальні функції. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зниження шуму автотранспортного засобу, зниження шуму відпрацьованих газів ДВЗ, створенням нового високоефективного глушника шуму. Суть рішення полягає у створенні такого пристрою, що виконаний у вигляді основного реактивного глушника, всередині якого розміщується один або декілька одиночних реактивних глушників шуму (як варіант – двокамерний глушник з камерами рівних довжин). Автори шукають партнерів для  укладання  ліцензійної угоди.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зниження шуму автотранспортного засобу, зниження шуму відпрацьованих газів ДВЗ досягається створенням нового високоефективного глушника шуму. Суть рішення полягає у створенні в порожнині глушника суттєвого зменшення щільності звукової енергії. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зменшенню вібрації, яка передається у місці кріплення ДВЗ до несучої системи (рами або кузова) автомобіля. Суть рішення полягає у створенні такого пристрою, який значно ефективніше поглинав би вібрацію, що передається від двигуна на кузов автомобіля, та мав надійну конструкцію. Автори шукають партнерів для  укладання ліцензійної угоди.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту та зниження шуму останніх. Кафедра автомобілів університету пропонує запатентоване рішення по зниження шуму автотранспортного засобу, зниження шуму відпрацьованих газів ДВЗ, створенням нового високоефективного глушника шуму. Суть рішення полягає у створенні такого пристрою, який мав би запобігати виникненню хвиль розрідження-стискання від джерела шуму та не вимагав переобладнання ДВЗ. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Кафедрою економіки Національного транспортного університету розроблено рекомендації щодо стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання та розвитку високотехнологічних галузей економіки в умовах подальшої інтеграції України в європейський та світовий економічний і науково-технологічний простір на основі всебічного аналізу поточного стану економіки України та світових тенденцій. Автори шукають партнерів у галузі дослідження концептуальних основ і чинників становлення інноваційної економіки України для співробітництва, експериментальної адаптації розроблених рекомендацій

Кафедрою екології та ТЗНС університету був розробленний національний стандарту щодо вимог до проєктування біопереходів задля забезпечення безпеки дорожнього руху, захисту життя громадян, водіїв, пішоходів і тварин, охорони довкілля. Об’єктом стандартизації стали вимоги, які дозволяють влаштовувати інженерні споруд для безпечного перетину дикими тваринами автомобільних доріг.

Кафедрою міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету розроблено методичні підходи про заходи  по підвищенню ефективності показників роботи транспортного підприємства згідно Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Указ Президента №654/22 від 16.09.2022). Автори шукають партнерів у галузі транспортних технологій для співробітництва по удосконаленню транспортного процесу доставки вантажів замовникам міжнародних перевезень та адаптації розроблених рекомендацій на рівні транспортного підприємства.

Кафедрою транспортних технологій Національного транспортного університету розроблено методику вибору раціонального і клієнто-орієнтованого методу організації міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів (МАППВ), що дозволить підвищити ефективність МАППВ у логістичних ланцюгах з урахуванням вимог клієнтів. Автори шукають партнерів в галузі дослідження процесів транспортно-експедиторської діяльності в умовах сьогодення та її подальшого розвитку.

Університет м. Київ пропонує методологію формування раціональної структури виробничих систем для обслуговування інтегрованих вантажопотоків у міжнародному сполученні на прикладі функціонування митно-транспортних вузлів. Нова технологія забезпечує удосконалення розвитку торговельних відносин на засадах економічної інтеграції між окремими країнами. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко-економічні показники транспортної інфраструктури міжнародного спрямування.

Університет м. Київ пропонує методологію використання основних положень правового регулювання митної справи для упорядкування суспільних відносин та нормативного закріплення правил поведінки суб’єктів господарської діяльності на прикладі функціонування інтегрованих виробничих структур. Використання зазначеної методики забезпечує адаптацію та модернізацію розвитку взаємовідносин між окремими виробничими структурами. Використання запропонованої технології дозволить покращити злагоджений механізм правового регулювання митно-правових взаємовідносини суб’єктів господарської діяльності.

Кафедрою міжнародні перевезення та митний контроль Національного транспортного університету розроблено методику, алгоритм і комп`ютерну програму, яка вирішує задачу поетапного транспортування вантажів в її мережевому уявленні з використанням інформаційних технологій. При цьому розглядаються випадки, коли сумарні складські приміщення замовника і проміжних пунктів рівні, більше або менше обсягів вантажу, що перевозиться.

В роботі запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінювання управлінських рішень підприємств перевізників i логістичних провайдерів стосовно вдосконалення логістичного обслуговування в ланцюгах постачань швидкопсувних продуктів харчування через оцінювання впливу цих рішень на результат роботи зазначених ланцюгів постачань. Також сформульовані й обґрунтовані основні положення наукової роботи та досліджені теоретичні і методичні рекомендації доведено до рівня практичних рекомендацій, які можуть стати основою ефективного управління постачаннями ШПХ у контексті управління підприємствами перевізників.

Рoзроблено методику дослідження статичного, динамічного термопружного стану плит, пологих оболонок та циліндричних оболонок  з композиційних матеріалів для оцінки їх стійкості, надійності та експлуатаційної безпеки, що  може застосовуватись в сфері цивільного та промислового будівництва, а також має теоретичний інтерес. Автори шукають партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації  наукових статей.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи містять вісім тематичних блоків із вправами практичного характеру для студентів денної форми навчання у відповідності до програмових тем, що винесені на самостійне опрацювання та підготовку до написання тестів та модульних контрольних робіт.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативні стратегії англійської мови»   за освітньою програмою «Організація міжнародних перевезень», містить вправи та завдання до самостійного опрацювання, що мають на меті розвивати у студентів необхідні комунікативні спроможності в сфері професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння міжнародними термінами в різних видах мовленнєвої діяльності в логістиці.

Фахівцями університету, які спеціалізуються на механіці дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожнього одягу, пропонується метод розрахунку асфальтобетонного покриття підвищеної довговічності на міцність з урахуванням  багаторазової дії транспортних навантажень різної тривалості, який призначений для науково-дослідних, дослідно-конструкторських організацій дорожньої галузі та організацій, які займаються питаннями проектування, виготовлення і влаштування асфальтобетонного покриття. Колектив авторів шукає партнерів для інвестицій та спільної реалізації методу.

Навчальний заклад з м. Києва (Україна), що спеціалізується в області управління проектами та програмами, пропонує інтегровану систему управління науковими проектами на основі синергетичної моделі. Застосування запропонованої інтегрованої системи управління науковими проектами дозволить забезпечити самоорганізацію ієрархічної структури баз даних і основних процесів інтегрованої системи управління науковими проектами. Автори шукають партнерів для реалізації та впровадження запропонованої системи.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує розробку технологічних моделей з розрахунку надійності, довговічності дорожнього одягу з укріпленими шарами. Методика проектування включає алгоритм та формули розрахунку за методами лінеаризації, Монте-Карло, баєсовський підхід. Розробка моделей обумовлена необхідністю вирішення важливої науково-практичної задачі з удосконалення методу розрахунку надійності та довговічності дорожнього одягу з укріпленими шарами основи з урахуванням результатів натурних випробувань. Перевагою є застосування теоретичних та практичних даних багаторічних визначення показників транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг, що в свою чергу забезпечить проектування раціональних конструкції дорожнього одягу із збільшеним проектним строком служби.