Пропозиції та запити1

Технологічні пропозиції:

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки» для студентів денної форми навчання спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Філософія техніки» студентами вищих навчальних закладів.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику, яка присвячена вирішенню питань щодо покращення протизношувальних, протизадирних та антифрикційних властивостей досліджуваних олив з метою підвищення надійності та довговічності трибосистем агрегатів транспортних засобів з урахуванням модифікації мастильного матеріалу.

Вищий навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області транспортного будівництва. Кафедра університету пропонує підручник, який використовується при підготовці студентів спеціальностей: 192 ″Будівництво і цивільна інженерія″ та 133 ″Галузеве машинобудування″. Використання в навчальному процесі пропонованого навчального дозволяє розкрити проблемний характер, стимулювати зацікавленість студентів до предмету і розвивати їх творче мислення. Автори шукають партнерів для спільного видавництва підручника.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує універсальну тензометричну підвіску та спосіб для визначення силових параметрів просторових навантажень робочих органів землерийних машин. Завдяки новій конструкції тензопідвіски та способу з’являється можливість визначення силових параметрів просторових навантажень робочих органів машин, забезпечуючи необхідну точність. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технологію адаптивного керування швидкістю коливання рам робочого органу універсальної землерийної машини та алгоритм їх взаємодії, що забезпечують розробляння виїмок різної ширини стружками, які мають прямолінійну форму та перпендикулярні осі виїмки. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує вдосконалити відому підвіску трубоходу шляхом введення нового механізму регульованого притискування до трубопроводу обертальних елементів рушія трубоходу, що забезпечує можливість регулювати величину притискування трубоходу машини підкопувальної до труби та забезпечити збільшення тягового зусилля підкопувальної машин. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

У методичних вказівках розглядається автоматизація статичного розрахунку шарнірно-важільних механізмів робочих органів підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин довільної структури; викладені теоретичні основи формалізованого методу розрахунку статично визначених важільних механізмів; описана програма, за допомогою якої цей метод можна реалізувати на ПК, та наведені приклади опису структури плоских важільних механізмів робочого обладнання машин

В основу методики, що пропонується, покладено математичне моделювання робочих органів та процесів їх взаємодії з ґрунтом як підсистеми “ґрунт – робоче обладнання” в поєднанні з математичним моделюванням підсистеми “базове шасі – опорна поверхня ґрунту”. Такий підхід забезпечує можливість швидкого та об’єктивного виконання всебічних досліджень спеціальних землерийних машин безперервної дії з метою пошуку та перевірки ефективності прийнятих технічних рішень при їх створенні.

Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технічну пропозицію на проект спеціальної землерийної машини безперервної дії для реалізації технології екологічно безпечної пошарової розробки ґрунтів. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених партнерів для впровадження розробки.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасні теоретико-практичні проблеми конституційного права та процесу» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, тематику та зміст лекційних занять, питання для самоконтролю знань та рекомендована література до тем, методику виконання контрольних робіт, приклади контрольних питань до тестів та питань, що виносяться на іспит.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до до проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Правознавство». Методичні вказівки містять питання організації, проведення та підсумковий етапи проведення практики. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності» для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальністю «Правознавство». Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної роботи, завдання для практичних занять, питання для самоконтролю, методику виконання контрольної роботи, приклади контрольних питань, форми поточного контролю, питання до заліку. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи конституційного права України» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, вказівки до виконання контрольних робіт, питання для самоконтролю знань, завдання для практичних занять, тестові завдання, зразки модульних контрольних робіт. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» . Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, програму курсу, завдання для самостійної роботи, форми поточного контролю, питання до заліку. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в м.Києві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Адміністративне право» для студентів денної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю знань, завдання для практичних занять, тестові завдання, зразки модульних контрольних робіт. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародне право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, зміст лекцій, зміст практичних занять, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Житлове право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, зміст лекцій, зміст практичних занять, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

Фахівці університету в мКиєві пропонують методичні вказівки до вивчення дисципліни «Митне право» для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки містять структурований опис дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю знань. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів, а також інших зацікавлених осіб.

ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує дослідження зменшення величини руйнуючої дії рухомих автотранспортних засобів на дорожній одяг автомобільних доріг. Дослідження може застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах автомобільної та дорожньо-будівельної галузі. Використання дослідження дає можливість подовження строку служби автомобільних доріг. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.

Методичні настанови «Формоутворення в дизайні автомобіля» до навчальної дисципліни «Дизайн автомобіля» для студентів спеціальності 022 «Дизайн»

Підручник написано відповідно до програми дисципліни «Теорія обертових машин» для студентів ступеня підготовки бакалавр та магістр за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (ОХВіПБМ) Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) (НУВГП), що спеціалізуються у галузі конструювання технологічного обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій та неорганічних хімічних речовин.

Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що спеціалізується в області транспортного будівництва розроблено метод прогнозування волого-теплового режиму дорожньої конструкції на основі аналізу умов надходження інфільтраційної вологи від атмосферних опадів до робочого шару земляного полотна. Автори шукають партнерів для участі в роботах із застосуванням запропонованих методів розрахунку.

Методичні вказівки розроблені з метою вдосконалення техніки малювання.

Викладено основні положення і поняття теорії ландшафтного дизайну в міському середовищі. Ця теорія слугує основою для практичного курсу “Основи ландшафтного дизайну”, який викладається для студентів, що навчаються за програмами магістра. Розглянуто основні проблеми, прийоми і засоби організації проектування міського середовища. Наведено приклади, спрямовані на розвиток середовищного мислення студентів при аналізі міських територій.

В навчально-методичному посібнику подається теоретичний матеріал з історії становлення та основних положень з ергономіки, сутності педагогічної ергономіки, детально розкриваються методи і засоби здійснення ергономічних досліджень та ергономічний підхід до організації праці, додається необхідна інформація щодо проведення ергономічного аналізу технологічних процесів та обладнання сучасного виробництва.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання. Методичні вказівки дають можливість отримати теоретичні загальні поняття ведення обліку господарської діяльності підприємства. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей навчальних закладів.

Фахівці університету пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства ДТК», що дозволяє визначити параметри оцінки фінансів підприємства з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті його господарювання за аналізований період, визначення факторів, що вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу», які дозволяють навчитися основам ведення бухгалтерського обліку на підприємствах дорожньо- транспортного комплексу. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз», що дозволяє визначити інформативні параметри оцінки фінансового стану підприємства з урахуванням динаміки змін, які склалися в результаті його господарської діяльності, визначення факторів, що вплинули на ці зміни і прогнозування майбутнього фінансового стану. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей.

В навчальному посібнику викладені основні положення технічної термодинаміки і теорії теплопередачі. Значна увага приділена аналізу термодинамічних процесів, розгляду першого і другого законів термодинаміки, вивченню ідеальних циклів поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і реактивних двигунів, паросилових та холодильних установок, компресорів, теплових насосів, розгляду основних способів теплообміну між тілами. Посібник призначений для студентів напрямів підготовки: «Автомобільний транспорт», «Машинобудування», «Педагогічна освіта», «Зварювання» та «Будівництво»

У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності та сприяти зменшенню забруднення навколишнього середовища у процесі функціонування автомобільного транспорту. Посібник призначений для студентів спеціальностей транспортного профілю та інших спеціальностей.

Заклад вищої освіти, м. Київ (Україна) пропонує монографію, в якій вирішено науково-прикладну задачу розроблення і наукового обґрунтування організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу на автомобільному транспорті. Запропоновано механізм забезпечення стратегічного маркетингу на автотранспортних підприємствах. Розкрито практичні аспекти впровадження стратегічного розвитку підприємства на засадах концепції стратегічного маркетингу. Запропонована модель організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних перевезень.

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Тести, вправи і завдання для самостійної роботи та індивідуальної роботи з дисципліни «Політолого-соціологічного курс» для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Політолого-соціологічний курс» студентами вищих навчальних закладів.

Специалисты университета г. Киева предлагают методическое пособие «Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по «Социологии» для студентов дневной формы обучения специальности 275 «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)» Центра международного образования с целью организации учебного процесса в контексте изучения дисциплины «Социология» инностранными студентами высших учебных заведений Украины.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення практичного курсу англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для навчання домашнього читання з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти університету м. Києва пропонують методичну розробку «Програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» з метою організації навчального процесу в контексті вивчення дисципліни «Політолого-соціологічний курс» студентами вищих навчальних закладів.

Плани семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної дисципліни «Політолого-соціологічний курс» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Виконання НДДКР «Виконати аналіз та розробити національний стандарт з влаштування водовідведення з мостів» сприяє є створенню нормативного документа, в якому буде надана настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах, що забезпечить якість транспортно-експлуатаційних показників транспортних споруд та збереження окремих вузлів від передчасного руйнування. А також сприятиме покращенню відведення води з поверхні проїзної та пішохідної частини автодорожніх мостів, водовідведення дренажної води, влаштування колекторів для спрямування води до очисних споруд та місць скидання. Надасть можливість застосовування ефективних технічних рішень з водовідведення з поверхні автодорожніх мостів, що збільшить строк їх експлуатації та покращить екологічний стан довкілля

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує навчальний посібник з прикладної теорії руху автопоїзда. У посібнику запропоновані нові теоретичні, практичні та методичні положення для вивчення основ конструкції автопоїздів та теорії їх руху. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує навчальний посібник з основ конструкції та теорії автомобілів. У посібнику запропоновані нові теоретичні та методичні положення для вивчення основ конструкції та теорії експлуатаційних властивостей автомобілів. Автори шукають партнерів для укладання ліцензійної угоди.

Університет в м. Києві пропонує Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціалізація «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти виявити ступінь засвоєння студентом отриманих в університеті знань з дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень» і здатність творчо застосовувати їх при вирішенні комплексних інженерних задач у сфері організації міжнародних перевезень вантажів. Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні Методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів, менеджерів з транспорту, всіх, хто фахово займається організацією міжнародних перевезень вантажів.

Пропонується система управління витратами палива та алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Система управління витратами палива забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики. Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження cистеми управління витратами палива в транспортних системах.

Університет м. Київ пропонує методологію формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві при обслуговуванні зернових вантажопотоків. Нова технологія забезпечує удосконалення організації та управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко- економічні показники транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні. Нова модель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні забезпечує підвищення ефективності міжнародних перевезень за рахунок розробки та впровадження нових моделей, методів та засобів сучасних технологій забезпечення міжнародних перевезень.

Поглиблення міжнародного поділу праці та міжнародної економічної кооперації зумовлюють зростання транснаціональних перевезень та міжнародного транзиту вантажів. Визначення раціональних шляхів і практичних заходів із розвитку вантажних і пасажирських перевезень міжнародними транспортними коридорами є важливим напрямом розвитку міжнародних вантажних перевезень.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує теоретичні розробки щодо поліпшення експлуатаційних властивостей автопоїздів, зокрема тягово-швидкісних, маневреності та стійкості руху, які є підґрунтям підвищення безпеки експлуатації та продуктивності зазначених автотранспортних засобів. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.

Пропонується методика підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг на основі прогнозування попиту користувачів доріг на умови безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків, урахування вартості та термінів будівництва і витрат на утримання доріг, специфіки роботи дорожнього господарства, показників розвитку суспільства та економіки країни. Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику визначення оптимальної концентрації наномодифікатора в універсальних моторно-трансмісійних оливах. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів та науковими установами, які займаються науковими розробками в даному напрямку.

Вищій навчальний заклад, м. Київ (Україна), спеціалізується в області автомобільного транспорту, доріг та транспортних технологій. Кафедра університету пропонує теоретичні розробки щодо поліпшення експлуатаційних властивостей автопоїздів, зокрема тягово-швидкісних, маневреності та стійкості руху, які є підґрунтям підвищення безпеки експлуатації та продуктивності зазначених автотранспортних засобів. Автори шукають партнерів для спільного впровадження розробленої конструкції у виробництво.

Фахівцями Національного транспортного університету м. Києва пропонується методика оцінки та підвищення безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування на основі розробки методу оцінки рівня безпеки руху з урахуванням закономірностей енергетичної теорії транспортного потоку. Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів по підвищенню безпеки руху пасажирського маршрутного транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Фахівець університету м. Києва пропонує монографію. Для науковців, викладачів, аспірантів, зацікавлених релігієзнавчими і девіантологічними розвідками читачів. Шукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.

Фахівці університету м. Києва пропонують плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки». Для студентів вищих навчальних закладів України, аспірантів, викладачів та всіх зацікавлених у пізнанні багатогранного світу естетичного. Шукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для практичних завдань з перекладу основної іноземної мови студентами зі спеціальності «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення стилістики англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки. що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Якість машин» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки. що використовується для опанування студентами практичних навичок організації та безпеки руху транспортних засобів при вивченні ними дисципліни «Основи організації та безпеки руху транспортних засобів» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки, написані у відповідності до програми з курсу фізики для студентів вищих технічних навчальних закладів. Методичні вказівки рекомендовано до використання студентами заочної форми, що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології». Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні даної роботи для студентів вищих технічних навчальних закладів.

ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями. Методики можуть застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах будівельної галузі та в організаціях, що проектують автомобільні і авіаційні конструкції. Використання методики дає можливість розрахунку конструкцій композитної структури. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.

ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного моделювання прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки. Використання даного методу має переваги в порівнянні з існуючими підходами, завдяки його простоті, точності та надійності без необхідності залучення додаткового складного обладнання в польових умовах. Автори шукають нафтові та газові підприємства для спільної співпраці з метою розробки відповідного комп’ютерного забезпечення.

Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві розроблено методику, яка присвячена вирішенню питань щодо збільшення терміну ефективного використання універсальної моторно-трансмісійної оливи з метою підвищення надійності та довговічності трибосистем агрегатів транспортних засобів з урахуванням модифікації мастильного матеріалу та впливу процесів старіння і забруднення при їх експлуатації.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для навчання домашнього читання та самостійної роботи з німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для вивчення практичного курсу англійської мови студентами спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні рекомендації, що використовуються для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з практики перекладу німецької мови студентів спеціальності «Філологія». Використання методичних рекомендацій дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету з міста Києва (Україна) пропонує методику аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, яка є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій.

Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо розширення паливної бази автомобільного транспорту з метою поліпшення паливної економічності та екологічних показників двигунів автомобілів застосуванням водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду. Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на удосконалення систем живлення для можливості використання водневмісного газу в якості добавки до повітряного заряду, проведення спільних експериментальних досліджень.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», що дозволяє вивчити методику і техніку складання фінансової та податкової звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету в м. Києві пропонують завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Бухоблік і аудит», які дозволяють студентам навчитись систематизувати облікову інформацію і складати баланс підприємства. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фахівці університету в м. Києві пропонують навчально-методичний посібник, що розкриває нагромаджений досвід ведення бухгалтерського обліку, формування звітності та виконання її аналізу з використання сучасних digital-технологій для забезпечення стійкого рівня фінансово-економічної безпеки на підприємствах транспорту. В посібник включені запитання для самоконтролю, тести для перевірки знань студентів, тренінги, список літератури. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні посібника для викладачів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і практиків бухгалтерів-аналітиків.

Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», що дозволяє вивчити виробничо-господарську діяльність підприємств в умовах ринку з метою реалізації управлінських рішень спрямованих на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Пропонується програмне забезпечення для формування логістичного ланцюга за критеріями вартості та тривалості обслуговування і ступеню завантаженості об’єкту митної інфраструктури у порівнянні з еталонними показниками.

Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ для студентів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

Розробка методики режимів праці і відпочинку водіїв дозволяє проектувати графіки режиму праці і відпочинку водія на  автобусних маршрутах на основі вивчення зміни функціонального стану організму людини в процесі діяльності з урахуванням регламентованих перерв.

Розвиток сфери послуг пов’язаний зі широким використанням можливостей маркетингу та реклами в підвищенні ефективного сфери обслуговування. Організація сервісної роботи і її ефективне функціонування є предметом діяльності буть-якої організаційної форми підприємництва. Проблема збереження клієнтів для подальшого розвитку сервісної діяльності підприємствами може бути вирішена за рахунок розробки ефективної сервісної політики у системі маркетингу, орієнтованої на формування лояльного клієнта.

 Розроблені методичні рекомендації з поточного ремонту та експлуатаційного утримання цементобетонного покриття автомобільних доріг загального користування. Основна ідея роботи – це відновлення (продовження)  працездатності дорожнього покриття яка  полягає у  періодичності  виконання ремонтних робіт, спрямованих на усунення руйнувань різного виду, що виникають під час експлуатації доріг, не допускаючи їх розвитку і накопичення.

Для обґрунтування методу ремонту дорожнього одягу  розроблено   імовірнісний метод  розрахунку  надійності  конструкції дорожнього одягу  на заданий строк експлуатації з урахуванням техніко-експлуатаційного стану покриття,  харак-теристик матеріалів покриття, ґрунту земляного полотна,  моделей деградації міц-ності при зміні інтенсивності руху та складу транспортного потоку.  Імовірнісний метод розрахунку  надійності дорожнього одягу в процесі експлуатації дає можли-вість враховувати випадкові процеси та їх вплив на робото здатність конструкції.

Розроблені   рекомендації з використання готових ущільнювачів швів цементо-бетонного покриття автомобільних доріг загального користування. Основна ідея роботи – це обґрунтування можливості герметизації деформаційних швів готовими ущільнювачами із етилен-пропіленових каучуків (EPDM) та масло-бензостійких кау-чуків без використання гарячих бітумо-полімерних мастик.

Університет м. Київ пропонує методологію формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві при обслуговуванні зернових вантажопотоків. Нова технологія забезпечує удосконалення організації та управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу. Використання запропонованої технології дозволить покращити техніко-економічні показники транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Університет, що спеціалізується в галузі освітніх та науково-дослідницьких послуг розробив методичні вказівки до виконання практичних робіт, що використовується для опанування студентами практичних навичок при вивченні ними дисципліни «Управління ланцюгом постачань» та також може бути корисним для фахівців транспортної галузі. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній та транспортній сферах.

Удосконалення організації перевезень пасажирів має відбуватись з урахуванням показників якості, які відображають потреби і права саме пасажирів, є зрозумілими та інформативними для них у звітній документації, які можна закладати в плани організації роботи маршруту і контролювати в разі відхилення, надаючи вартісну оцінку. При цьому мають використовуватися не натурні, трудомісткі спостереження, а імітаційна модель маршруту.

Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, що використовуються для навчання  та самостійної роботи з граматики англійської мови студентів спеціальності 035 «Філологія». Використання методичних вказівок дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.

При розробці маршруту перевезення важливим елементом є вибір раціонального маршруту руху з множини наявних автодоріг категорії «Е», магістральних маршрутів класу «М» та автомобільних маршрутів міжнародних транспортних коридорів (МТК). Запропоновано методику визначення маршруту руху за критерієм привабливості, що складає комплексний показник якості транспортного обслуговування. Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні запропонованої методики для студентів ЗВО, менеджерів з транспорту, всіх, хто займається організацією міжнародних перевезень вантажів.

Розглядаються взаємозалежні процеси перевезення вантажів на магістральній транспортній мережі. Розроблена методика та алгоритм імітаційного моделювання взаємопов’язаних транспортних процесів на магістральній мережі при випадковій періодичності надходження замовлень на перевезення вантажів. Сформульована задача розподілу наявних автотранспортних засобів для виконання перевезень.

 Пропонується методика нормування і планування витрати  автомобільного  па лива, яка  враховує диференційовані та складні   дорожньо-кліматичні у мови  експлуатаціЇ. Розроблено алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково – аналітичних залежностей з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. Впровадження методики забезпечує підвищення ефективності використання паливо-мастильних матеріалів у системах транспортної логістики.

Технологічні запити: