Удосконалення проектування нежорстких дорожніх одягів, оптимальних для заданих умов

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення проектування нежорстких дорожніх одягів, оптимальних 
для заданих умов
Анотація пропозиції :
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що 
спеціалізується в області транспортного будівництва визначені основні 
аспекти забезпечення якості проектів, запропоновані і класифіковані 
критерії, що повинні бути враховані для одержання оптимальних конструкцій 
дорожнього одягу, розроблена нова концепція пошуку оптимальної конструкції 
дорожнього одягу. Автори шукають партнерів для участі в проектних роботах 
із застосуванням запропонованих методів розрахунку.
Опис пропозиції:
Авторами визначені основні аспекти забезпечення якості рішень в проектах 
при конструюванні і розрахунках дорожніх одягів; запропоновані та формалізовані 
критерії проектування дорожніх одягів, які необхідно врахувати у технічних 
проектах при пошуку оптимальної конструкції. Критерії класифіковані на 
технологічні, технічні, конструктивні та оціночні.
Розроблена нова постановка задачі проектування оптимального дорожнього одягу 
нежорсткого типу, яка полягає у знаходженні конструкції дорожнього одягу, що 
задовольняє всім обмеженням (за міцністю, морозостійкістю та іншим) та має 
найменше значення критерію оптимальності (найчастіше, сумарних приведених витрат). 
Розроблено нову концепцію отримання оптимальної конструкції нежорсткого дорожнього 
одягу, суть якої в переході від розрахунку раціональної конструкції до пошуку 
оптимальної серед усіх можливих варіантів.
Розроблена математична модель, яка реалізує нову концепцію і не має обмежень, 
притаманних попереднім розробкам. Нова модель може бути пристосована до практично 
любих змін у методах конструювання та розрахунків, дозволяє задавати різні критерії 
оцінки конструкцій (економічність, найменш трудомістка і т.п.), що дозволяє 
використовувати її на етапі планування проекту, коли визначаються умови для 
технічного проекту.
Розроблено методику розрахунку раціональної конструкції дорожнього одягу, яка 
близька до оптимальної. Це дозволяє перевіряти існування рішення при заданих 
умовах і знаходити раціональну конструкцію дорожнього одягу без необхідності 
тривалого пошуку оптимальної конструкції. При виконанні основного завдання був
запропонований спосіб порівняння будь-яких конструкцій нежорстких дорожніх одягів, 
який можна використовувати при розгляді альтернативних проектних рішень.
Розроблена методика пошуку оптимальної конструкції дорожнього одягу, яку неможливо 
поліпшити без зміни початкових умов. Методика основана на властивостях попередньо 
знайденої  раціональної конструкції і дозволяє зробити можливим завершення пошуку 
оптимальної конструкції за прийнятний час, що раніше було практично неможливо через 
велику трудомісткість пошуку.
Розроблено комп’ютерну програму для пошуку оптимальних конструкцій нежорсткого 
дорожнього одягу, яка дозволяє більш ефективно використовувати ресурси проекту, 
покращує його якість та удосконалює інформаційні зв’язки всередині проекту.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
У роботі розроблений метод пошуку оптимальної для заданих умов конструкції 
нежорсткого дорожнього одягу. Відмінність методу в тому, що він гарантовано знаходить 
найкращу з можливих при заданих умовах конструкцію.
Розроблено метод перевірки існування технічного рішення при заданих вимогах до проекту, 
що допомагає визначати вимоги до конструкцій дорожнього одягу на етапі планування проекту.
Запропоновано алгоритми розв’язання задач оптимізації, які реалізують розроблені методики, 
забезпечуючи якість проектних рішень та ефективне використання матеріально-технічних 
ресурсів.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5.  Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
На основі теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано метод, методику та 
алгоритм пошуку оптимальної конструкції нежорсткого дорожнього одягу для заданих умов. 
Розроблено комп'ютерну програму і проведений чисельний експеримент, що підтвердив 
достовірність розробок. Результати роботи впроваджені в реальних проектах реконструкції 
автомобільних доріг.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права оформлюються у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа, підприємство
Область діяльності партнера:
Дорожнє будівництво
Задачі партнера:
Розроблення нормативних документів, наукові дослідження, інженерні 
розрахунки
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович