Удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуатаційних робіт на вулично-дорожніх мережах міських населених пунктів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуатаційних робіт на 
вулично-дорожніх мережах міських населених пунктів
Анотація пропозиції :
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що спеціалізується 
в області транспортного будівництва розроблено методику техніко-економічного 
обґрунтування програм ремонтно-відновлювальних робіт на міських вулично-дорожніх 
мережах на основі аналізу їх економічної ефективності. Автори шукають партнерів 
для участі в роботах із застосуванням запропонованих методів розрахунку.
Опис пропозиції:
Проблема удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуатаційних робіт на 
міських ВДМ зумовлена необхідністю підвищення ефективності використання ресурсів 
на їх проведення. Особливо це стосується дорожніх ремонтно-відновлювальних 
робіт – капітального та поточного (середнього) ремонтів дорожніх одягів, оскільки 
на ці роботи міські дорожні господарства щорічно витрачають близько 70 % своїх 
бюджетів.
Одним із ключових напрямків вирішення цієї проблеми є розробка методу обґрунтування 
ремонтів на основі їх техніко-економічного аналізу. Авторами розроблено теоретичні 
основи ТЕО дорожніх ремонтно-відновлювальних робіт у міських умовах. У відповідності 
з ними обґрунтування ремонтів необхідно проводити в чотири послідовні етапи:
а) комісійне обстеження вулично-дорожньої мережі та формування переліку дорожніх 
об’єктів, які з певних причин потребують ремонту;
б) обґрунтування технічної потреби та необхідного виду ремонту для кожного із 
відібраних дорожніх об’єктів;
в) визначення техніко-економічних наслідків проведення встановлених видів ремонтів 
для кожного із відібраних дорожніх об’єктів;
г) ранжування дорожніх об’єктів за рівнем техніко-економічних наслідків їх ремонтів 
та формування річної програми ремонтно-відновлювальних робіт у межах передбачених 
бюджетом на ці роботи обсягів фінансових ресурсів.
Другий етап обґрунтування ремонтів необхідно проводити на основі аналізу відповідності 
міцнісних властивостей дорожніх конструкцій вимогам руху за трьома критеріями – опору 
пружному прогину дорожньої конструкції, опору зсуву в ґрунтах і шарах із малозв’язних
матеріалів і опору шарів із монолітних матеріалів розтягу при згині і на стиск у 
верхньому поясі. 
Оцінку техніко-економічних наслідків ремонтів необхідно проводити за коефіцієнтом 
економічної ефективності вкладень  . Його необхідно визначати як відношення розміру 
зниження сумарної приведеної середньорічної ДТС на дорожньому об’єкті за міжремонтний 
період у результаті його ремонту до обсягів вкладень, які викликали це зниження. При 
цьому зниження сумарної приведеної середньорічної ДТС являє собою ефект від ремонтних 
вкладень в результаті покращення тягово-швидкісних і паливно-економічних показників 
роботи автомобілів. Основними з цих показників, які формують ДТС і безпосередньо 
залежать від ТЕС вулиць і доріг, є швидкості руху автомобілів, витрати ними палива, 
витрати на гуму і організаційно-паркові витрати.
Інтегральним показником ТЕС вулиць і доріг необхідно приймати показник рівності їх 
проїзної частини. Він є техніко-економічним показником, оскільки безпосередньо впливає 
на техніко-економічні показники роботи автомобілів, а процес поступової деградації 
рівності характеризує особливості роботи конструкцій в період їх експлуатації.
Доведено, що для прогнозування зміни рівності вулиць і доріг у часі, за умов 
відсутності в межах їх проїзної частини люків колодязів інженерних мереж, можна 
використати математичну модель, розроблену для умов служби заміських доріг. 
Специфічні міські умови, які зумовлені наявністю люків на проїзній частині вулиць 
і доріг треба враховувати отриманою залежністю, яка представляє собою функцію 
щільності їх розташування на проїзній частині.       
На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблено ряд 
математичних моделей, які в залежності від властивостей дорожніх конструкцій та 
умов їх роботи дозволяють прогнозувати в часі: швидкісні режими руху автомобілів 
на міських вулицях і дорогах різних груп, розподіл руху по ширині міських вулиць 
і доріг із шестисмуговою проїзною частиною, собівартість перевезень на міських 
вулицях і дорогах. Отримано залежність для прогнозування обсягів дрібних руйнувань 
асфальтобетонних покриттів міських вулиць і доріг в процесі їх служби. З 
використанням отриманих моделей побудовані економіко-математичні моделі для 
прогнозування сумарної приведеної середньорічної за міжремонтний період ДТС на 
міських вулицях і дорогах різних груп.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблена методика базується на економіко-математичних моделях, які дозволяють 
прогнозувати дорожньо-транспортну собівартість на міських вулицях і дорогах різних 
груп у процесі їх служби в залежності від рівності їх проїзної частини, 
властивостей дорожніх конструкцій та умов їх роботи. Методика забезпечує формування 
програм ремонтно-відновлювальних робіт із дорожніх об’єктів, які забезпечують 
найбільше значення коефіцієнта економічної ефективності вкладень і тим самим 
визначає шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів міськими 
дорожніми господарствами. При цьому ефективність вкладень у ремонти міських 
вулиць і доріг оцінюють за певний період служби ресурсів, рівний міжремонтним 
строкам служби їх дорожніх одягів і покриттів.
Технологічні ключові слова:
2.8.5.  Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
На основі побудованих економіко-математичних моделей розроблена методика ТЕО 
програм ремонтно-відновлювальних робіт на ВДМ міських населених пунктів. 
Проведені з використанням методики розрахунки показали, що її впровадження може 
забезпечити підвищення   в межах 4 – 10 %, в залежності від виду конструкцій 
дорожніх об’єктів та умов руху на них.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права оформлюються у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні, будівельні та експлуатаційні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа, підприємство
Область діяльності партнера:
Дорожнє будівництво
Задачі партнера:
Розроблення нормативних документів, наукові дослідження, інженерні розрахунки
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович