Удосконалені імовірнісно-геометричні методи і алгоритми навігаційних визначень у системах моніторингу і управління рухомими об’єктами

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалені імовірнісно-геометричні методи і алгоритми 
навігаційних визначень у системах моніторингу і управління 
рухомими об’єктами
Анотація пропозиції :
Спеціалістами кафедри інформаційних систем і технологій 
університету (м. Київ) розроблено удосконалені методи і 
алгоритми навігаційних визначень, що можуть застосовуватись 
в автоматизованих системах моніторингу і управління рухомими 
об’єктами. Пропонується співробітництво у формі надання 
консультацій щодо практичної реалізації розробок на базі 
конкретних інформаційно-управляючих систем. До співробітництва 
також запрошуються спеціалісти з програмної інженерії.
Опис пропозиції:
Більшість сучасних досліджень  у сфері підвищення ефективності, 
точності та надійності функціонування навігаційних систем і 
комплексів базуються на використанні статистичних методів 
оптимальної фільтрації (метод найменших квадратів (МНК) і 
динамічна фільтрація). Ці методи обробки навігаційної інформації 
мають ряд недоліків, зокрема: залежність від статистичних 
характеристик апріорних вимірювань, погіршення точності через 
похибки лінеаризації і через неточності моделей вимірювань, 
шумів і динаміки об’єктів тощо. 
Для усунення зазначених недоліків авторами розробок пропонується 
принципово новий імовірнісно-геометричний підхід, що базується 
на теорії опуклих множин і векторних полів навігаційних 
параметрів та дозволяють значно покращити показники якості 
функціонування навігаційних систем і комплексів з мінімальними 
апаратурними та обчислювальними витратами.
Розробки базуються на теоретико-математичних обґрунтуваннях і 
присвячені вдосконаленню існуючих методів, моделей і алгоритмів 
з використанням імовірнісно-геометричного підходу до визначення 
координат і траєкторій руху об’єктів, обробки навігаційних 
вимірювань для мінімізації похибок місцевизначення об’єктів у 
комплексних і багатопозиційних (у тому числі супутникових) 
навігаційних системах, а також з урахуванням їх просторового 
розташування і особливостей функціонування.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Для порівняння результатів проведених розробок використовуються 
існуючі методи і алгоритми статистичної обробки навігаційної 
інформації, зокрема ті, що базуються на МНК і методі динамічної 
фільтрації. Очікувана ефективність удосконалених авторами проекту 
імовірнісно-геометричних методів і алгоритмів має бути на рівні 
ефективності існуючих світових аналогів. При цьому також 
очікується зменшення обчислювальних і, відповідно, енергетичних 
витрат при роботі алгоритмів і розробленого програмного забезпечення 
у бортових обчислювальних комплексах рухомих об’єктів, що 
сприятиме збільшенню тривалості їх автономної роботи.
Практичне впровадження удосконалених методів і алгоритмів в 
цілому забезпечить підвищення точності та надійності 
функціонування автоматизованих систем управління рухомими об’єктами.
Технологічні ключові слова:
1.1.1. Автоматизація, робототехніка, системи керування
1.2.8. Обробка даних/обмін даними, проміжне програмне забезпечення 
(middleware)
1.3.3. Використання в сфері транспорту та логістики. 
1.5.8. Супутникові технології/системи/позиціювання/комунікації в 
GPS – Системі Глобального Позиціювання.
2.10.4. Системи супутникової навігації.
Додаткова інформація:
При комплексній обробці навігаційної інформації з вибірок 
наростаючого об’єму надлишкових різночасних вимірів використовують 
рекурентні методи і алгоритми максимальної правдоподібності, 
узагальненою реалізацією яких є фільтр Калмана, що включає в себе 
математичну модель з вектором стану рухомого об'єкта і перемінних 
векторів, що описують похибки вимірів навігаційних параметрів.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
Права інтелектуальної власності ще не оформлені

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.5.1. Супутникові послуги/носії/оператори
1.5.4. Мікрохвильове і супутникове обладнання/складові
2.6.4. Послуги з обробки, аналізу і введення даних
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення.
9.1. Транспорт, перевезення.
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонований методи і відповідні алгоритми обробки 
навігаційної інформації можна успішно використовувати 
для підвищення достовірності інформаційно-навігаційного 
забезпечення автоматизованих систем моніторингу і 
управління рухом наземного транспорту  та іншими об’єктами.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Компанії-розробники автоматизованих систем моніторингу 
і управління рухомими об’єктами, транспортні організації.
Область діяльності партнера:
Моніторинг місцезнаходження і управління рухом об’єктів.
Задачі партнера:
Адаптація технології до власної інформаційно-управляючої 
системи та апаратно-програмних засобів, що використовуються 
для визначення навігаційних параметрів контрольованих об’єктів.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Топольськов Євгеній Олександрович, 
Аль-Амморі Алі
Відділ/Департамент:
Кафедра інформаційних систем і технологій
Телефон:
280-70-66
Факс:
280-70-66
E-mail:
topol@bigmir.net, 
ammourilion@ukr.net
URL: http://kist.ntu.edu.ua/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович