Стохастична модель оптимізації системи управління ресурсами виробничих потужностей підприємств

1. Загальний опис:
Заголовок:
Стохастична модель оптимізації системи управління ресурсами 
виробничих потужностей підприємств
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення 
стохастичної моделі задачі оптимізації системи управління ресурсами 
виробничих потужностей підприємств. Забезпечує підвищення ефективності 
використання провізних здатностей автотранспортних підприємств у 
системах транспортної логістики за рахунок впровадження нових 
інформаційних технологій. 
Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження 
програм оптимізації управління запасами у логістичних системах.
Опис пропозиції:
Нова технологія оптимізації системи управління ресурсами виробничих 
потужностей підприємств забезпечує розв’язання задачі оптимального 
використання провізних здатностей автотранспортних підприємств за 
рахунок оптимізації їх кількості, визначеної за критерієм максимум 
прибутку від їх використання. Комп’ютерне забезпечення реалізації 
моделі здійсню-ється у системі комп’ютерної математики Mathcad. 
Розроблена модель та алгоритми їх реалізації дають зручний і ефективний 
інструментарій для моделювання і розв’язання задач оптимального 
використання виробничих потужностей у багатьох сферах практичних 
прикладень і можуть викорис-товуватись у інформаційно-логістичних 
системах як оптимізаційний мо-дуль прийняття управлінських рішень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи вирішення задачі управління провізними потужностями транспортних 
підприємств забезпечують наступні переваги перед аналогами: 
- максимізацію прибутку за рахунок раціонального використання провізних 
здатностей підприємст;
- можливість використання у інформаційно-логістичній системі як 
оптимізаційний модуль прийняття управлінських рішень.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
1.2.7.Ком’ютерні технології. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright
Цуканов О.І. Стохастична модель оптимізації системи управління 
ресурсами виробничих потужностей підприємств / О.І. Цуканов // 
Свідоцтво про реєст-рацію авторського права на твір. – № 36947, 
Державний департамент інте-лектуальної власності України. – 
Заяв. від 16.12.2010  № 37153 – 15 с.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне за-безпечення. 
2.7.8.Програми для бізнесу и офісу.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства, транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.
Область діяльності партнера:
управління запасами; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація запасів ресурсів на виробничому підприємстві, 
раціональне використання провізних потужностей.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua  mptamk@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович