Практичні методи забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків мережею автомобільних доріг через підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг

Опис пропозиції: Пропонуються такі практичні методи, як:
– визначення закономірності забезпечення умов безперервного, безпечного
та зручного руху транспортних потоків як основи для створення ефективної
системи управління процесами, що відбуваються при функціонуванні мережі
автомобільних доріг;
– розроблення методологічних основ оцінки роботи автомобільної дороги як
підприємства з надання суспільних послуг по забезпеченню умов безперервного,
безпечного та зручного руху транспортних потоків;
– розробка методології визначення ефективності функціонування мережі
автомобільних доріг загального користування;
– визначення методологічних основи синтезу моделей прогнозування
раціонального розвитку мережі автомобільних доріг на основі системного
аналізу її функціонування через досягнення умов пропорційності та
збалансованості;
– розробка моделі прогнозування необхідних обсягів ресурсного забезпечення
виконання дорожніх робіт на підставі визначеного попиту з боку користувачів
автомобільних доріг;
– розробка методу формування системи управління функціонуванням і розвитком
мережі автомобільних доріг загального користування на основі суспільно-
економічного прогнозування у вигляді ієрархічної структури елементів та їх
взаємозв’язків.
Застосування визначених методів передбачає в тому числі використання власного
розробленого програмного забезпечення, а саме:
– Програму розрахунку максимального розміру плати за проїзд автомобільними
дорогами, що побудовані на умовах концесії, з програмним забезпеченням;
– Програмний продукт щодо розробки бізнес-планів інвестиційних проектів на
будівництво об’єктів дорожнього комплексу;
– Програмний продукт щодо визначення соціально-економічної ефективності
інвестицій у розвиток мережі автомобільних доріг в Єдиній транспортній
системі України;
– Програму розрахунку рентабельності експлуатації та окупності концесійних
та платних автомобільних доріг;
– Програмний продукт щодо прогнозування макроекономічної ефективності
функціонування мережі автомобільних доріг загального користування в Єдиній
транспортній системі держави;
– Комп’ютерну програму автоматизованого обліку та аналізу ДТП.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Новизна розроблених
методів полягає у розгляді проблеми ефективного функціонування мережі
автомобільних доріг з позицій системного аналізу, теорії управління та
логістики, а також у тому, що:
– на підставі виявлених закономірностей функціонування мережі автомобільних
доріг розроблені методи оцінки умов безперервного, безпечного та зручного
руху транспортних потоків автомобільними дорогами, що дозволяє удосконалювати
дорожні умови з метою забезпечення вимог до них з боку їхніх користувачів;
– розроблені методологічні основи оцінки роботи автомобільної дороги як
підприємства з надання суспільних послуг, що дає можливість забезпечувати
умови безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків з
урахуванням відповідного ресурсного забезпечення для виконання потрібних
дорожніх робіт;
– розроблені методологічні основи синтезу моделей функціонування та
прогнозування раціонального розвитку мережі автомобільних доріг з урахуванням
досягнення пропорційності та збалансованості, що дозволяє за допомогою
відповідних сценаріїв вирішувати як задачу поточного виконання заданої
програми, так і задачу перспективного розвитку;
– розроблена методологія оцінки ефективності функціонування мережі доріг
на підставі визначення наступних ефектів: мікроефекту від роботи автомобільної
дороги, що відображує вигоди користувачів, які є членами суспільства, через
забезпечення дорожніх умов відповідної якості; економічного ефекту та
суспільного ефекту від роботи автомобільної дороги, а також суспільно-
економічного ефекту із додатковим ефектом від роботи місцевих автомобільних
доріг; окрім того, непрямого ефекту, що дозволяє оцінити опосередкований
вплив функціонування мережі автомобільних доріг на розвиток інших галузей
та економіки країни у цілому;
– розроблені моделі, які дозволяють прогнозувати необхідні обсяги ресурсного
забезпечення функціонування мережі доріг на підставі урахування попиту з
боку користувачів автомобільних доріг;
– запропонований метод формування системи управління функціонуванням мережі
автомобільних доріг на основі суспільно-економічного прогнозування, що
дозволяє досягати цілей, які відносяться як до мікрорівня, так і до
макрорівня аналізу та управління функціонуванням мережі доріг завдяки
паритетному виконанню відповідних етапів: моніторингу, планування заходів,
розробки сценаріїв роботи дороги, прийняття управлінських рішень,
реалізації конкретних рішень і заходів.
Задачі, що стоять перед партнером: впровадження методики
Країни яким надається перевага: Україна, країни ЄС
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.