Практичні аспекти застосування запропонованої математичної моделі розрахунку переносу забруднюючих речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків

1. Загальний опис:
Заголовок:
Практичні аспекти застосування запропонованої математичної моделі 
розрахунку переносу забруднюючих речовин в ближній зоні викиду 
відкритих потоків.
Анотація пропозиції:
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що 
спеціалізується в області транспортного будівництва розроблено 
тривимірну математичну модель переносу консервативних забруднюючих 
речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків, що може застосовуватись 
для розрахунку переносу забруднюючих речовин при екологічному 
обґрунтуванні й оцінці проектів будівництва і реконструкції об’єктів 
дорожньо-транспортного комплексу. Використання розробленого методу 
розрахунку дає можливість для розв’я
Опис пропозиції:
Авторами обґрунтовано фізичну модель процесу розповсюдження 
консервативних забруднюючих речовин в ближній зоні струменевих 
викидів у рівнинних річках, на основі якої розроблено тривимірну 
математичну модель його механізму з урахуванням початкового 
імпульсу струменя, архімедових сил, анізотропного стану турбулентності,
просторового характеру течії в досліджуваній області.
Запропоновано модифікацію к-ε моделі турбулентності та алгебраїчних 
співвідношень для турбулентних напружень і турбулентних потоків маси, 
яка дозволяє врахувати особливості просторових турбулентних процесів, 
що мають місце в ближній зоні викиду забруднюючих речовин, на підставі 
уточнення значень емпіричних констант. 
Обґрунтовано початкові і граничні умови для ближньої зони 
горизонтальних струменевих викидів забруднюючих речовин в напрямку 
основної течії.
Розроблено метод чисельної реалізації запропонованої математичної 
моделі, який дозволяє адекватно врахувати наявність невідомих 
вільних границь області інтегрування та визначати геометричні 
параметри ближньої зони викиду (довжину, ширину, площу) в процесі 
розрахунку. Метод базується на використанні модифікованого 
SIMPLE – подібного методу, явного методу Мак-Кормака та методу 
послідовної верхньої релаксації, які є достатньо апробованими при 
реалізації прикладних задач гідромеханіки. 
Для інженерної практики на основі аналізу даних натурних досліджень 
та результатів чисельного експерименту визначена залежність 
безрозмірної довжини ближньої зони викиду від початкового густинного 
числа Фруда   і параметра спутності m в діапазоні  , m<1, як 
найбільш типового для викидів забруднюючих речовин у відкриті потоки. 
Показано, що безрозмірна довжина ближньої зони викиду при m<1 
лінійно залежить від параметра спутності m і збільшується зі 
збільшенням початкового густинного числа Фруда  .
На основі запропонованої математичної моделі та методу її чисельної 
реалізації розроблено метод розрахунку переносу забруднюючих 
речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків, що рекомендується 
використовувати при екологічному обґрунтуванні й оцінці проектів 
будівництва і реконструкції об'єктів дорожньо-транспортного 
комплексу, а також для розв’язування задач, пов'язаних з викидами 
забруднюючих речовин у відкриті потоки.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонований в даній роботі метод розрахунку переносу забруднюючих 
речовин в ближній зоні викиду відкритих потоків може успішно 
застосовуватися як для наукових досліджень в області математичного мод
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи;
2.8.5.  Автодорожний транспорт;
10.2.5. Виміри і д
Додаткова інформація:
Запропоновано метод оцінки впливу споруд дорожньо-транспортного 
комплексу на екологічний стан поверхневих вод. Метод розроблений 
на основі числової реалізації тривимірної математичної моделі, 
що враховує просторову та анізотропну структуру водного потоку 
в зоні змішування. Наведено приклад числового
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво) 
8.4. Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
(4) Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Область діяльності партнера
Дорожнє будівництво
Яким країнам надається перевага : 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail: 
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Перший проректор - проректор з наукової роботи 
Дмитрієв Микола Миколайович