Поліпшення експлуатаційних показників транспортних засобів в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Поліпшення експлуатаційних показників транспортних засобів 
в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів 
щодо підвищення паливної економічності і зменшення викидів 
шкідливих речовин дизелів за неусталених режимів роботи 
зменшенням нецільових втрат енергії в коливальному процесі 
вибором оптимального способу регулювання частоти обертання 
колінчастого валу.
Робота присвячена оптимізації способу регулювання частоти 
обертання колінчастого валу в неусталених режимах руху 
використанням універсального регулятора.
Опис пропозиції:
Теоретичні та експериментальні дослідження вибору раціонального 
способу регулювання потужності дизеля, який буде забезпечувати 
зниження нецільових втрат енергії в умовах неусталених режимів 
роботи КТЗ для покращення паливної економічності та зменшення 
викидів ШР. Дослідження нового універсального регулятора, що 
дає змогу вибірково, при русі КТЗ змінювати метод регулювання 
дизеля в залежності від характеру виконуваної роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє 
забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення 
теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів 
для визначення паливної економічності та екологічних показників 
дизелів при використанні універсального регулятора, що дає змогу 
вибірково, при русі КТЗ змінювати метод регулювання дизеля в 
залежності від характеру виконуваної роботи.
Технологічні ключові слова:
Дизель, паливна економічність, екологічні показники, 
універсальний регулятор
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях САРЧ 
дизеля, які враховують коливальний рух КТЗ та дає повну картину 
розподілення потенційної енергії при згоранні палива Розроблена 
методика визначення сумарного коефіцієнта розсіювання енергії в 
умовах неусталених режимів руху КТЗ. Розроблена методика досліджень 
показників роботи дизеля КТЗ при імітації неусталених режимів руху 
в умовах 8-ми ступеневого випробувального циклу.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Говорун А.Г. Регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння. 
/ А.Г. Говорун, А.О. Корпач, П.В. Куций // Патент на корисну модель 
UA №58405, МПК, F02D 1/04. Заявка №u20 опубл. Бюл. №7, 11.04.2011.
Говорун А.Г. Результати дорожніх випробувань трактора з різними 
способами регулювання дизеля з визначення впливу неусталених навантажень 
на паливну економічність  / А.Г. Говорун, М.В. Павловський, П.В. Куций 
// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58694 від 
18.02.2015.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані при 
обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації програми енергозбереження 
на транспорті та застосовуватись та на підприємствах автомобільного 
транспорту автомобільно збиральних та двигунобудівних підприємствах.
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, 
органи державного управління двигунобудівної промисловості, 
освітня установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної 
безпеки автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович