Плани семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної дисципліни «Політолого-соціологічний курс» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Опис пропозиції: Методична розробка призначена для студентів
денної форми навчання спеціальностей: 081 «Право», 051 «Економіка»,
073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».
Включає опис мети і завдання вивчення дисципліни, розподіл навчального
матеріалу за темами, плани семінарських занять, питання для самоконтролю
та підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури для базового
і поглибленого вивчення дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Розглядаються базові
поняття, концепції та напрями політології та соціології, спрямовується
самостійна та індивідуальна робота студентів.
Тип шуканого партнера: Образовательные заведения
Область діяльності партнера: Образовательные услуги
Задачі, що стоять перед партнером: Использование методической
разработки для обучения студентов очной формы доуниверситетской
подготовки и международного сотрудничества
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.