Навчальний посібник «Екологія та автомобільний транспорт»

Опис пропозиції: Навчальний посібник присвячений детальному вивченню
за допомогою кількісних методів основ, структури та функціонування
природних та створених людиною систем. Сучасний стан довкілля
визначають як стан глобальної екологічної кризи і необхідним для
людства зараз є формування екологічної свідомості, культури і
цілісного екологічного світогляду. Детальний розгляд загальних питань
екології зумовлений на формування та підвищення рівня екологічної
свідомості населення спрямований на послаблення негативних наслідків
впливу суспільства на довкілля. Наведено інформацію про існуючі
джерела забруднення, їх вплив на довкілля і людину та які заходи
можуть зменшити техногенний тиск суспільства на природу.Крім цього,
навчальний посібник знайомить студентів з набутками екологічних
знань в галузі автомобільного транспорту, що в майбутній інженерній
діяльності допоможе приймати рішення, які зменшували б забруднення
довкілля в процесі функціонування автомобільного транспорту та
автотранспортного підприємства. Основними джерелами енергії на
транспортних засобах є двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ). Під
час роботи ДВЗ, в процесі технічного обслуговування і ремонту
автомобілів в довкілля надходить велика кількість забруднюючих
речовин. Особливо відчутне забруднення довкілля відбувається в
містах і населених пунктах, де, в основному, зосередженні
транспортні засоби. Проблема зменшення шкідливого впливу
автомобільного транспорту на довкілля є комплексною. Саме виходячи
з цих положень і підготовлено навчальний посібник. Він призначений
для студентів, які навчаються за спеціальностями «Автомобілі та
автомобільне господарство», «“Колісні та гусеничні транспортні
засоби», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні, меліоративні машини та устаткування».
Посібником також можуть користуватися студенти інших спеціальностей
транспортного профілю.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В посібнику зібрана і
структурована інформацію про стан в якому знаходиться зараз
навколишнє природне середовище і які фактори зумовлюють його зміну;
про існуючі джерела забруднення, їх вплив на довкілля та методи
боротьби за зменшення техногенного тиску на природу; про законодавчі
акти та систему стандартів у сфері охорони та використання природних
ресурсів; про методи визначення концентрації шкідливих речовин у
відпрацьованих газах транспортних засобів; про різновиди типів
газоаналізуючої апаратури їх властивості; про методику визначення
збитків заподіяних довкіллю транспортом. Кожний розділ навчального
посібника має список використаних літературних джерел, що надає
можливості більш широкого ознайомлення з темою та список питань
для самоконтролю.
Задачі, що стоять перед партнером: освітня установа, підприємства
і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, органи
державного управління двигунобудівної промисловості
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера: реалізація програми енергозбереження та покращення
екологічної безпеки автомобільного транспорту
Країни яким надається перевага:
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.