Методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями.

Опис пропозиції: Розроблено методики та програми просторового розрахунку конструкцій
композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями, таких як
шаруваті плити та циліндричні оболонки із високим рівнем рiзномодульностi складових
матеріалів, анізотропії; пружні, композитні та гнучкі трубопроводи, пружні тонкостінні
оболонкові тіла з рухомим рідинним заповнювачем, п‘єзоелектричні напівскінченні
багатозв‘язні тіла.
Розроблені методи розрахунку, які б дозволяли ураховувати суттєво просторовий напружений
стан композитних плит та оболонок. Розроблені аналітичні та чисельно-аналітичні підходи
з точним розв’язанням системи диференціальних рівнянь відносно їх розподілу за товщиною
для композитних плит та циліндричних композитних оболонок. Розвинено методику розв’язання
задачі електропружності для багатозв’язної п’єзоелектричної смуги, що знаходиться в
узагальненому плоскому напруженому стані під дією різниці електричних потенціалів.
Запропоновано методику дослідження стійкості коливань та особливості процесу втрати
стійкості коливань механічної системи «композитна оболонка з приєднаною масою – рухома
рідина». Запропонована низка технічних рішень щодо композитних плит проїзної частини
мостів.
Продавець методики має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо досліджень
та розробок у галузі дослідження напружено-деформованого стану плит та оболонок
(підтвердженням цього є більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної
власності).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: На відміну від відомих методик розрахунку
композитних плит та оболонок запропонована методика дозволяє проводити розрахунок
товстих оболонок саме великої кривизни за різних граничних умов, з розміром площі
навантаження сумірної з товщиною оболонки.
Тип шуканого партнера: проектні та науково-дослідні установи
Область діяльності партнера: будівництво, автомобільний та авіаційний транспорт
Задачі, що стоять перед партнером: проектування та наукові дослідження
Країни яким надається перевага: Україна та країни СНД
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.