Методика моделювання трансформаційних перетворень та прогнозування подальшого розвитку соціально-економічних систем

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика моделювання трансформаційних перетворень та 
прогнозування подальшого розвитку соціально-економічних 
систем
Анотація пропозиції :
Навчальний заклад м. Київа пропонує системну, комплексну 
діагностику соціально-економічних систем та розробку 
комплексу альтернативних стратегій розвитку цих систем 
з застосуванням методики моделювання та прогнозування 
циклічності. Партнерами університету можуть бути 
підприємства різних форм власності та галузевої 
приналежності
Опис пропозиції:
Розроблені моделі та алгоритми вибору оптимальних 
альтернатив поведінки підприємств в умовах циклічності 
доведено до рівня обчислювальних та організаційних 
процедур; їх можна реалізовувати в кожному підприємстві 
незалежно від форми власності та відомчої належності. 
Використання запропонованої методики дозволить: обґрунтувати 
альтернативи поведінки підприємства; окреслити основні 
чинники впливу циклічності на його діяльність; виконати 
моделювання результатів діяльності за певних альтернатив 
поведінки та з урахуванням чинників впливу циклічності; 
забезпечити вибір оптимальної альтернативи поведінки 
підприємства в умовах циклічності економіки.
Основні положення пропонованої методики слугують базою 
для подальших теоретичних та прикладних досліджень у 
галузі ефективного управління підприємствами в умовах 
циклічності і забезпечення на його підставі сталого 
зростання ефективності їх функціонування. Також, отримані 
результати можуть бути використані в наукових центрах та 
навчальних закладах будь-якого спрямування
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована параметрична модель трансформаційних перетворень 
дозволяє виявити фазу економічного циклу, в якій знаходиться 
об’єкт дослідження та встановити перспективи подальшого 
розвитку системи, яка діагностується. Розроблений прийом 
багаторівневого вимірювання середовища дозволяє сформувати 
матрицю варіантів стратегічного управління підприємством в 
умовах циклічності.
Застосування запропонованої методики дозволяє розробити 
комплекс альтернатив стратегічного управління процесом 
виходу підприємств з кризового стану з врахуванням фаз 
розвитку державного та галузевого рівнів. Аналогів не має.
Технологічні ключові слова:
11.1 . Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти 
11.2 . Освіта, навчання 
11.5 . Інфраструктура для соціальних та гуманітарних наук 
11.7 . Інструменти прогнозування 
2.3 . Управління процесами , логістика
Додаткова інформація:
Апробація запропонованої методики проводилася на 
автотранспортних підприємствах Полтавської та Київської областей
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Свідотство на авторське право буде отримано в Україні

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7. Споживчий сектор. 
8. Промислові вироби. 
9. Інше.
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика може бути застосована у будь-якій галузі 
народного господарства та у державній політиці.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація між університетом може бути 
проведена з підприємствами будь-якої галузі економіки 
з метою адаптації отриманих результатів до ринкових 
потреб. Також, задачею партнера є фінансування процесу 
адаптації та можливих подальших досліджень.
Область діяльності партнера:
Будь-яка область діяльності
Задачі партнера:
Фінансування подальших досліджень та адаптація 
методики до потреб замовника
Яким країнам надається перевага: 
переваг нема

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Карпенко Олена Анатоліївна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
044 254 43 26
E-mail:
tanitriel@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович