Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної
форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне
машинобудування». Методичні вказівки вміщують завдання до виконання циклу розрахунково-
графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ, питання для захисту та приклад
розв’язування типового завдання.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки до виконання циклу
розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ з динаміки механічних
систем створено з урахуванням вимог до підготовки бакалаврів галузей знань 13 «Механічна
інженерія», 14 «Електрична інженерія» з метою формування навичок розв’язування конкретних
інженерних задач динамічного моделювання та аналізу, комп’ютерної симуляції та аналізу
динамічної поведінки машинних агрегатів засобами аналітичної механіки та теорії коливань,
а також з використанням мови програмування Modelica.
Тип шуканого партнера: освітня установа.
Область діяльності партнера: освітні послуги.
Країни яким надається перевага: Україна, країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.