Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
“Моделювання і прогнозування стану довкілля”
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з дисципліни “Моделювання і прогнозування 
стану довкілля”. Методичні вказівки характеризуються послідовністю 
подачі теоретичного матеріалу, містять розрахункові приклади, 
коментарі та повний обсяг необхідного довідкового матеріалу. 
Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
Методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Сучасні темпи розвитку промислового виробництва, високі темпи 
урбанізації та зростання різносторонніх потреб людини приводять 
до збільшення антропогенних навантажень на навколишнє природне 
середовище і відповідно загострення питань екологічної безпеки. 
У зв’язку з цим однією з основних задач, яку необхідно вирішувати 
майбутнім спеціалістам-екологам є проведення екологічних експертиз 
інженерних об’єктів як на стадії проектування, так і в процесі 
їх експлуатації.
Базою для проведення екологічних експертиз є моделювання і 
прогнозування екологічних процесів, вивчення основних методів 
яких складає головну мету викладання дисципліни „Моделювання і 
прогнозування стану довкілля” в комплексі підготовки 
спеціалістів-екологів.
Навчальний процес з вивчення  дисципліни  „Моделювання і 
прогнозування стану довкілля” включає  в себе лекційний матеріал, 
практичні заняття і самостійну роботу, однією з найважливіших ланок 
якої є виконання курсової роботи.
Методичні вказівки дають можливість студентам поглибити і 
закріпити теоретичні знання, отримані на лекційних заняттях із 
дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля”; розвинути 
у майбутніх спеціалістів-екологів творчий підхід щодо розв’язання 
інженерно-екологічних задач; сформувати у них самостійні навики 
проведення екологічних прогнозів та оцінки антропогенних 
навантажень на навколишнє природне середовище; навчити студентів 
самостійно працювати з діючими нормативними документами, 
довідниками, посібниками та ішими літературними джерелами в галузі 
охорони довкілля.
Отримані у ході виконання курсової роботи практичні знання і 
навики нададуть майбутньому спеціалісту-екологу необхідних знань 
в області моделювання і прогнозування екологічних процесів для 
пошуку оптимальних форм управління антропогенною діяльністю у 
різних сферах народного господарства.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані методичні вказівки дають можливість студентам 
самостійно виконати екологічну оцінку діяльності промислового 
підприємства. Логічно та послідовно викладений теоретичний 
матеріал, розрахункові приклади і коментарі авторів перетворюють 
виконання курсової роботи у цікавий пізнавальний і творчий процес.
Технологічні ключові слова:
10.2. Навколишнє середовище
1.2.16. Моделювання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
Протягом 2015року буде подана заявка на отримання авторського 
свідоцтва

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітні організація
Область діяльності партнера:
Освіта
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
Luda_bond@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович