Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств дорожньо-транспортного комплексу»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
включають послідовність виконання розрахункової частини курсової
роботи з елементами лекційного матеріалу. Кожний студент має
можливість самостійно вибирати тему курсової роботи та об’єкт
дослідження для аналізу фінансового стану підприємства, проводити
аналіз активів і пасивів підприємства, визначати динаміку
«негативних» статей балансу та причини їх формування, аналіз
фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової
активності, оцінку ймовірності неплатоспроможності та банкрутства,
та пошук шляхів поліпшення фінансово-майнового стану підприємства.
У процесі написання курсової роботи студенти мають можливість
опонувати сучасні методи та прийомами фінансового аналізу,
отримати навички аналізу фінансової та статистичної звітності
підприємства.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: По темі запропоновано
алгоритм основних напрямів дослідження в проведенні аналізу
фінансів підприємства, дано рекомендації щодо вирішення
поставлених завдань.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
вказівок для навчання студентів та педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.