Математична модель визначення найбільш вагомих відбраковочних показників моторних та трансмісійних олив

1. Загальний опис:
Заголовок:
Математична модель визначення найбільш вагомих відбраковочних показників 
моторних та трансмісійних олив
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві 
розроблено математичну модель визначення найбільш вагомих відбраковочних 
показників моторних та трансмісійних олив. Науковці зацікавлені в співпраці 
з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів та 
науковими установами, які займаються науковими розробками в даному  напрямку.
Опис пропозиції:
Термін служби оливи залежить від її властивостей і паpи теpтя, умов експлуатації, 
тому його значення виняткове індивідуально для кожного типу тpибосистеми, під 
якою мається на увазі сукупність контактуючих елементів і робочих процесів, що 
протікають у трибосопряженні, у їхній взаємодії, тому з  цією метою створено 
математичну модель для вирішення пpоблеми визначення відбраковочних показників 
мотоpних і трансмісійних олив.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
При використанні даної моделі проведений аналіз основних фізико-хімічних 
властивостей моторних і трансмісійних олив, який свідчить про значну 
пpоблематичність питань, пов'язаних із встановленням pаціональных термінів 
експлуатації олив, що впливає на ресурс і економічність роботи машин і механізмів. 
Застосування запропонованої моделі дає можливість контролю параметрів (фізико-
хімічних властивостей оливи), що  дозволяє судити про стан системи на даний момент 
часу та прогнозувати її майбутній стан.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Практичне значення одержаних результатів становлять - контроль фізико-хімічних 
властивостей оливи з метою визначення стану системи на даний момент часу та прогноз 
її майбутній стану. Запропонована математична модель оцінює причинно-наслідкові 
зв’язки параметрів мастильного матеріалу (використання матриці), дозволяє передбачати 
ступінь старіння оливи та об'єктивно визначити термін її заміни.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №41870 Україна. Науковий твір 
«Математична модель визначення найбільш вагомих відбраковочних показників моторних 
та трансмісійних олив » / М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, А.М.Савчук, В.І.Лізанець. 
- № 42138заявл. 23.11.2011; зареєстр. 19.01.2012

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована математична модель може бути використана заводами-виробниками 
технічних масел, підприємтвами по експлуатації автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів 
та експлуатаційні підприємтва.
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво.
Задачі партнера:
практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович