Комп’ютерна програма розрахунку системи фінансово-економічних показників для моніторингу та запобігання кризи підприємства (ПК CFExpert)

1. Загальний опис:
Заголовок:
Комп’ютерна програма розрахунку системи фінансово-
економічних показників для моніторингу та запобігання 
кризи підприємства (ПК CFExpert)
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження 
щодо розрахунку групи показників, що визначають фінансово-
економічний стан підприємства; моніторингу фінансового стану
підприємства з метою раннього виявлення  ознак кризового 
стану підприємства; виявлення основних факторів, які 
обумовлюють кризовий розвиток підприємства. В результаті 
проведених досліджень була розроблена комп’ютерна програма. 
Розробники комп’ютерної програми шукають інвесторів для 
виконання подальшого дослідження.
Опис пропозиції:
Комп’ютерна програма розрахунку системи фінансово-економічних 
показників для моніторингу та запобігання кризи підприємства 
(ПК CFExpert) забезпечує: введення та попередню обробку 
інформації по формам статистичної звітності: баланс 
підприємства (форма №1) та звіт про фінансові результати 
та їхнє використання (форма №2); корегування даних на 
будь-якому кроці розв'язування задачі; автоматичний 
розрахунок основних показників по п’яти  групах показників; 
введення та корегування меж значень показників фінансового 
аналізу підприємства, їх прийнятних значень  та вагових 
коефіцієнтів показників; автоматизацію поповнення бази 
знань по оцінках менеджерів на реальних та змодельованих 
даних; графічний показ динаміки зміни показників; друк 
основних документів.
За рахунок застосування ПК CFExpert забезпечується: 
оперативний контроль фінансової інформації; оперативне 
та якісне виконання розрахунків по основних групах показників; 
підвищення обґрунтованості та якості рішень, що приймаються; 
скорочення строків процесу прийняття рішень; зміна характеру 
праці робітників, відповідальних за прийняття рішення.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є 
досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення 
Міністерства освіти і науки України, так по господарчій 
тематиці. За час роботи науковим колективом структурного 
підрозділу транспортного університету успішно виконано та 
передано замовнику біля 90 науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження результатів НДР дозволить оптимізувати 
процес прийняття рішень щодо покращення фінансового 
стану підприємства.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2010, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №34646

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена в рамках виконання НДР комп’ютерна програма 
розрахунку системи фінансово-економічних показників 
для моніторингу та запобігання кризи підприємства 
(ПК CFExpert)  може бути ефективно використана в 
дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, 
органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець 
дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці 
спеціалізованої методичної документації з 
використання програми для дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Соколова Наталія Михайлівна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович