Автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального процесу у вищому навчальному закладі»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального 
процесу у вищому навчальному закладі»
Анотація пропозиції:
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив автоматизований програмний 
комплекс «Управління якістю навчального процесу у вищому навчальному 
закладі». Впровадження даного комплексу дає можливість введення балів 
за модульний  та підсумковий контроль викладачами, відображення та 
друк введених даних у вигляді таблиць та графіків: груп студентів, 
кафедр, факультетів та  загалом по університету, а також  автоматизований 
аналіз відвідування та успішності груп у вигляді таблиць відстаючих 
студентів. 
Авори шукають партнерів для впровадження в умови функціонування ВНЗ.
Опис пропозиції:
Автоматизований програмний комплекс виконує обробку і накопичення 
інформації про якість навчання студентів в університеті. Формує 
індивідуальні навчальні плани, заліково-екзаменаційні відомості, 
накази (про зарахуван¬ня, відрахування, перевід, поновлення та інші), 
рейтинги студентів, статистичні звіти встановленої форми для аналізу 
якості навчального процесу, автоматизоване формування та друк додатків 
до диплому. Крім того цей комплекс дає можливість введення балів за 
модульний та підсумковий контроль викладачами, відображення та друк 
введених даних у вигляді таблиць та графіків: груп студентів, кафедр, 
факультетів та загалом по університету, а також автоматизований аналіз 
відвідування та успішності груп у вигляді таблиць відстаючих студентів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання даного автоматизованого комплексу, адаптованого та 
функціонуючого на базі сучасних телекомунікаційних засобів зв’язку, 
збереження та обробки інформації, дає можливість підвищити ефективність 
управління якістю навчального процесу .Може бути адаптованим до умов 
функціонування будь-якого ВНЗ, що має сучасне інформаційно-технічне 
забезпечення.
Технологічні ключові слова:
1.2 Обробка інформації, інформаційні системи, управління 
технологічним потоком
6) програмне забезпечення комп’ютерів
8)обробка даних/ обмін даними, проміжне програмне забезпечення
10) бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка
13) інформаційні технології/інформатика
14) інтернет-технології/комунікація
1.5 Телекомунікації, мережі
1) аудіовізуальне обладнання та комунікації
5) мережеві технології, мережева безпека
Додаткова інформація:
Контроль якості начального процесу проводиться адміністративно-
управлінським персоналом ВНЗ за різними формами Цей контроль 
здійснюється по кожному студенту, як мінімум три рази за поточний 
семестр і його результати вносяться у відповідно розроблену вхідну 
форму для введення в загальноуніверситетську інформаційну базу даних. 
Зведені дані результатів контролю за кожний місяць навчання студентів 
автоматизований комплекс аналізує у вигляді таблиць і гістограм. 
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в 
Україні в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6. Комп’ютерні послуги
4) Послуги з обробки даних, аналізу та вводу даних
6) бази даних та послуги он-лайн інформування
7) інші комп’ютерні послуги
2.7. Комп’ютерне програмне забезпечення
2) управління базами даних
Існуючі та потенційні області застосування:
Автоматизований програмний комплекс «Управління якістю навчального 
процесу у вищому навчальному закладі» може застосовуватись у науково-
педагогічній та управлінській діяльності будь-якого ВНЗ.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Контроль якості 
Технічне обслуговування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Вищі навчальні заклади
Область діяльності партнера:
Науково-педагогічна
Задачі партнера:
Надання необхідного інформаційно-комунікаційного комплексу 
технічних засобів
Яким країнам надається перевага : 
Україна, країни ЄС, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Лясковський Віктор Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра електроніки та обчислювальної техніки
Телефон:
2802831
E-mail: 
lvp@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович