Інформаційно-комунікаційна система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Інформаційно-комунікаційна система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України
Анотація пропозиції:
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив інформаційно-комунікаційну 
систему трансферу   технологій з метою вирішення проблем комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності, організації процесу комерціалізації 
науково-технічних результатів. Використання даної системи дає можливість 
впровадити сучасні засоби комунікації, формування, збереження і 
представлення інформації в доступній для користувача формі з метою 
оперативного доступу до результатів науково-технічної діяльності 
інститутів та ВНЗ.
Опис пропозиції:
Основними елементами системи є веб-сайт та банк даних об’єктів 
інтелектуальної власності. Власники обєктів інтелектуальної власності 
відправляють до бази даних сайту технологічні пропозиції у вигляді 
описів розробок, технологій в стандартизованій формі. Користувачі 
інформаційно-комунікаційної системи мають можливість проглядати 
технологічні пропозиції та запити, розміщені на сайті а також 
відправляти власні. Запити створюються в тому випадку, якщо в базі 
даних сайту немає інформації про необхідну розробку (як і в банку 
даних обєктів інтелектуальної власності). Запит на розробку буде 
відображатись на веб-сайті в стандартизованій формі і може бути 
прийнятим до виконання науково-дослідною установою, яка є учасником 
мережі трансферу технологій. Запити можуть допомогти знайти як 
розробників технології, що потребує замовник, так і професіоналів, 
з якими можна скооперуватись для створення необхідної розробки. 
Якщо технологічний запит або пропозиція зацікавили когось з учасників 
мережі, то координатор інформаційно-комунікаційної системи зв’язується 
з обома зацікавленими сторонами і допомагає їм укласти договір на 
співпрацю, або на купівлю-продаж. Адміністратор інформаційно-
комунікаційної системи слідкує за відповідністю вимогам оформлення 
інформації, яку оператори отримують від власників обєктів 
інтелектуальної власності і вносять на веб-сторінку.
Спеціального програмного забезпечення для клієнтів не передбачається. 
Для реєстрації та перегляду інформації використовуються існуючі 
браузери. Ця схема передбачає локалізацію банку даних в одному місці.
В перспективі, коли кількість клієнтів буде збільшуватись, банк даних 
об’єктів інтелектуальної власності буде представляти собою 
децентралізований банк інформації , доступ до якого здійснюватиметься 
через дзеркала (резервні веб-сервери). На кожному з дзеркал буде 
зберігатися копія банку даних. Оновлення інформації на кожному дзеркалі 
буде здійснюватись синхронно з основним сервером базнку даних. 
Така схема системи трансферу технологій дозволить швидко і одночасно 
опрацьовувати заявки численних клієнтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання даної системи дає можливість застосовувати сучасні засоби 
телекомунікації, інформаційних баз даних, спеціалізованих програмних 
комплексів для формування, збереження і представлення інформації в 
доступній для користувача формі з метою оперативного доступу до 
результатів науково-технічної діяльності інститутів та ВНЗ.
Технологічні ключові слова:
1.2 Обробка інформації, інформаційні системи, управління технологічним 
потоком
6) програмне забезпечення комп’ютерів
8)обробка даних/ обмін даними, проміжне програмне забезпечення
10) бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка
13) інформаційні технології/інформатика
14) інтернет-технології/комунікація
1.5 Телекомунікації, мережі
1) аудіовізуальне обладнання та комунікації
5) мережеві технології, мережева безпека
Додаткова інформація:
Система трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій 
функціонально адаптована до інформаційно-комунікаційного 
комплексу Національного транспортного університету. Веб-інтерфейс, 
база даних сайту знаходяться на окремому сервері системи трансферу 
технологій, який безпосередньо підключений до маршрутизатора, що 
через оптоволоконний канал напряму зв’язаний з сервером науково- 
освітньої оптоволоконної мережі «Уран», що надає НТУ послуги провайдера. 
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні 
в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6 Комп’ютерні послуги 
4) послуги з обробки, аналізу та вводу даних
6) бази даних та послуги он-лайн інформування
7) інші комп’ютерні послуги
2.7. Комп’ютерне програмне забезпечення 
2) управління базами даних та файлами 
5) комунікації/мережі.
Існуючі та потенційні області застосування:
Інформаційно-комунікаційна система трансферу енерго- та 
ресурсозберігаючих технологій застосовується в науково-дослідних 
інститутах, ВНЗ та державних і приватних підприємствах.
3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Зміна існуючих технологій потенційного партнера 
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
НДІ, ВНЗ, державні та приватні підприємства
Область діяльності партнера:
дорожньо-транспортний комплекс України 
Задачі партнера:
впровадження розробок та інвестування
Яким країнам надається перевага : 
Україна, країни ЄС, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Лясковський Віктор Петрович
Відділ/Департамент:
Кафедра електроніки та обчислювальної техніки
Телефон:
280-28-31
E-mail: 
lvp@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович